Genève med rug

Vi be­sø­ger årets før­ste, sto­re bil­ud­stil­ling i Genève, der ik­ke by­der på de helt sto­re au­to­mo­bilå­ben­ba­rin­ger. Men der er mas­ser af bi­ler med dan­sker­po­ten­ti­a­le

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

BIL­UD­STIL­LING

Ja­pan­ske kon­cep­ter, eu­ro­pæ­i­ske po­wer­bi­ler og et par po­ten­ti­el­le dan­sker­fa­vo­rit­ter. Årets før­ste bil­ud­stil­ling i Ge­ne­ve har det he­le. Og dog. Den mang­ler en re­gu­lær show­stop­per. En bil, der kom­mer helt bag på pu­bli­kum, en bil som for al­vor sen­der kæ­ber­ne mod gul­vet i mes­se­hal­ler­ne. Det tæt­te­ste er Bent­leys kon­cept­bil EXP10 Spe­ed 6, der tol­kes som en for­lø­ber til en ny Con­ti­nen­tal. Den er smuk og ele­gant, men og­så kon­ser­va­tiv. Holdt i en mør­ke­grøn me­tal­lic og med lys læ­der­ka­bi­ne. En kom­men­de fa­vo­rit, men ik­ke en bil som Pors­che 918 Spy­der el­ler LaFer­ra­ri, der tid­li­ge­re tryl­le­bandt pu­bli­kum i Genève.

Men hvad ud­stil­lin­gen mang­ler i wow- fak­tor, kom­pen­se­rer den for med nye spæn­den­de hver­dags­bi­ler, som vi får glæ­den af hos lan­dets bil­for­hand­le­re de kom­men­de må­ne­der og år. Fra am­bi­tiø­se kon­cept­bi­ler som Nis­san Sway, der gi­ver håb om en Nis­san Mi­cra- af­lø­ser med kant og X- fak­tor, til en face­lif­tet Toy­o­ta Auris med en down­sizet ben­zin­tur­bo­mo­tor, som vi har skre­get ef­ter i åre­vis. Læg der­til en stri­be af spæn­den­de bi­ler i 100.000200.000 kro­ners klas­sen, et par po­ten­ti­el­le dan­sker­hits som Re­nault Ka­j­dar og Opel Karl plus et par nye cen­ter­motor­sport­s­vog­ne fra Au­di og Fer­ra­ri, og bilå­ret 2015 må så af­gjort si­ges at væ­re skudt i gang med manér.

Fer­ra­ri 488GTB

af­lø­ser Fer­ra­ri 458 Ita­lia. De min­der en del om hin­an­den rent visu­elt, men un­der mo­tor­klap­pen gem­mer sig for før­ste gang si­den Fer­ra­ri F40 en tur­bo­la­det V8’ er. Den yder 670 hk og flår bi­len til 100 km/ t på cir­ka tre se­kun­der og til 200 km/ t på 8,3 se­kun­der. Vi har set bil­le­der og da­ta på bi­len, men det er no­get an­det at se den i vir­ke­lig­he­den. Og den skuf­fer ik­ke. Lav, bred, vred og ag­gres­siv. Den sik­re­de en per­ma­nent kødrand om­kring Fer­ra­ri­stan­den, så mon ik­ke vi al­le­re­de nu kan kal­de den suc­ces. I hvert fald dømt på pu­bli­kumstæk­ke.

Nis­san Sway

LØR­DAG 7. MARTS 2015

– ja­pan­ske Nis­san har i Eu­ro­pa de se­ne­ste år mest gjort sig be­mær­ket med cros­sover­model­len Qas­hqai. Men med kon­cept­bi­len Sway sig­na­le­rer de, at de vil til­ba­ge i mi­ni­bils­klas­sen, hvor Mi­cra i man­ge år var en stor spil­ler. Den nu­væ­ren­de Mi­cra lig­ger mær­ke­ligt pla­ce­ret i græn­selan­det mel­lem mi­kro- og mi­ni­bi­ler. Bå­de stør­rel­ses- og pris­mæs­sigt. Sway vil bli­ve på stør­rel­se med VW Po­lo, Re­nault Clio og Peu­geot 208 og der­med en re­el mi­ni­bil, og kan Nis­san be­va­re bi­lens eks­plo­si­ve design, vil en kom­men­de Mi­cra kun­ne le­ve­re en mas­se af den liv­s­tids­ap­pe­al, som den tid­li­ge­re Mi­cra hav­de, men som den nu­væ­ren­de mo­del i den grad sav­ner. Ind­til nu er Sway blot et de­sign­kon­cept, der tid­ligst ma­te­ri­a­li­se­rer sig som en ny mi­ni­bil i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.