Gb rMARTS ds­nyhe­deBILr

BT - - BILER -

LØR­DAG 7.

Ma­z­da CX- 3

Hon­da Ja­zz

201ø5

er en SUV i klas­sen li­ge un­der Nis­san Qas­hqai. Den får sam­me un­der­vogn som den nye Ma­z­da 2. Driv­linjer de­ler den med Ma­z­da 3, hvor den lå­ner 3’ erens to­li­ters ben­zin­mo­tor i bå­de en 120 og en 150 he­stes ud­ga­ve. I sidst­nævn­te og­så med fi­re­hjul­s­træk. Den vil og­så kun­ne fås med en 1,5 li­ters di­e­sel. Bi­len lan­der i Dan­mark til ef­ter­å­ret. Pri­ser­ne er end­nu ik­ke kend­te, men vi gæt­ter på om­kring 200- 220.000 kr. for ba­sis­ud­ga­ven.

har al­tid væ­ret kendt for at væ­re en flek­si­bel lil­le stør­rel­se med bag­sæ­der, der kan fol­des sam­men på fle­re for­skel­li­ge må­der end en er­fa­ren yo­gain­struk­tør. Den nye Hon­da Ja­zz, der lan­der i sen­som­me­ren, er in­gen und­ta­gel­se. Læg der­til et nyt in­fo­tain­ment­sy­stem og en ny 1,3 li­ters ben­zin­mo­tor på 101 hk, der kan kom­bi­ne­res med en­ten en 6- trins ma­nu­el el­ler en CVTau­to­mat­gear­kas­se. Vi ken­der ik­ke pri­sen end­nu, men start­pri­sen skal helst ik­ke me­get over 140- 150.000 kr

Bent­ley EXP10 Spe­ed 6

er kun et kon­cept. Men iføl­ge Bent­ley kan en po­si­tiv mod­ta­gel­se blandt pu­bli­kum godt skub­be den i ret­ning af pro­duk­tion. Over­ord­net set teg­ner EXP10 Spe­ed 6 sam­ti­digt den de­sign­pro­fil, som Bent­ley ar­bej­der hen imod. Bi­len er en to­per­so­ners Grand Tou­rer i mod­sæt­ning til Con­ti­nen­tal GT, der og­så har et bag­sæ­de. Bent­ley si­ger ik­ke no­get kon­kret om driv­linj­en, men vil dog ger­ne af­slø­re, at den har hy­brid- po­ten­ti­a­le. Vi sy­nes, den ser fæ­no­me­nal ud.

Opel Karl

– en­de­lig får Opel en mi­kro­bil, der kan ta­ge kam­pen op imod VW Up, Peu­geot 108 og Hyun­dai i10. Den hed­der Karl, får som stan­dard en 3- cy­lin­dret 1- li­ters mo­tor med 75 hk uden tur­bo. Opel si­ger, at bi­len in­tet har til­fæl­les med den ud­gå­e­de Chevro­let Spark, om end di­men­sio­ner og ak­sel­af­stand er tæt på iden­ti­ske, og bi­len byg­ges på sam­me fa­brik i Syd­korea. Pri­sen er end­nu ukendt, men ba­sis­mo­del­len kom­mer mar­kant un­der 100.000 kr. Vi gæt­ter på 89.000 kr. og en in­tro­duk­tion me­dio 2015.

Hyun­dai i20 Coupé

– mens den nye Hyun­dai i20 i dis­se uger ind­ta­ger de dan­ske Hyun­dai- for­hand­le­re, vi­ser Hyun­dai i20 Coupé i Genève. Den er på stør­rel­se med den al­min­de­li­ge i20, men har kun tre dø­re og en me­re spor­ty pro­fil. Driv­linjer­ne er iden­ti­ske, men en lil­le 3- cy­lin­dret tur­bo­mo­tor på en li­ter er på vej, og med den un­der hjel­men kan i20 kom­bi­ne­re et me­re spor­ty ud­se­en­de med en driv­linje, der mat­cher.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.