MORALSK STØT­TE TIL FRANK ’’

Be­sty rel­ses­for­man­den læg­ger be­skyt­ten­de arm om skul­de­ren på Brønd­bys ch­eft ræ­ner

BT - - SPORTEN - PRES Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Jan Bech Andersen

Det hand­ler om at gi­ve Thomas en arm rundt om skul­de­ren, så han ved, at han ik­ke står ale­ne, og at der er støt­te ude­fra

Be­sty rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen si­ger, at Thomas Frank selv­føl­ge­lig kan mær­ke det pres, der kom­mer ude­fra, når det ik­ke kø­rer op­ti­malt for en klub som Brønd­by.

Brønd­by IF - og sær­ligt ch­eftræ­ner Thomas Frank - har ik­ke få­et den start på for­å­ret, som klub­ben hav­de øn­sket. Blot et po­int er det ble­vet til i sæ­so­nens to før­ste Su­per­li- ga- kam­pe, og de blå- gu­le er dros­let ned i ta­bel­len til en øje­blik­ke­lig fem­te­plads - seks po­int fra klub­bens mål­sæt­ning om bron­ze­me­dal­jer og eu­ro­pæ­isk fod­bold.

Og end­nu vær­re røg Brønd­by skuff en­de ud til Søn­derjy­ske i DBU- po­ka­lens kvart­fi na­le ons­dag.

Der­for er der na­tur­lig­vis ble­vet stil­let spørgs­mål til Thomas Franks po­si­tion som ch­eft ræ­ner i klub­ben. Thomas Frank har selv af­vist over for pres­sen, at han fø­ler sig me­re pres­set end nor­malt, og han har hver gang i ste­det dre­jet snak­ken over på de go­de ten­den­ser i Brønd­bys spil.

Fi­re mand i ka­ran­tæ­ne

Nu for­tæl­ler Brønd­by- for­mand Jan Bech Andersen dog, at Thomas Frank selv­føl­ge­lig er mær­ket af det sto­re pres, der kom­mer ude­fra.

» Når han bli­ver bom­bar­de­ret ude­fra på den må­de, hvor han hver gang, han åb­ner en avis, kan læ­se en ar­ti­kel om sin po­si­tion, skal man væ­re ual­min­de­ligt fø­lel­ses­kold for ik­ke at bli­ve på­vir­ket. Selv­føl­ge­lig bli­ver man lidt ry­stet, « si­ger han.

Jan Bech Andersen tal­te i aft es med Thomas Frank om det vig­ti­ge der­by i mor­gen mod FC Kø­ben­havn. Sær­ligt vil be­sty­rel­ses­for­man­den læg­ge vægt på at gi­ve et moralsk boost til ch­eft ræ­ne­ren, der skal fo­ku­se­re på, hvad der er vig­tigt, nem­lig fod­bol­den, frem for hvad pres­sen skri­ver.

» Det hand­ler om at gi­ve Thomas en arm rundt om skul­de­ren, så han ved, at han ik­ke står ale­ne, og at der er støt­te ude­fra, « si­ger Jan Bech Andersen.

Thomas Frank og Brønd­by IF be­sø­ger Par­ken i håb om at ven­de sku­den. BT tal­te med Thomas Frank eft er ons­da­gens po­kal- exit, og her for- tal­te han, at Brønd­by ba­re li­ge mang­ler det sid­ste for­nød­ne held for at kom­me i gang.

» En sejr over FCK vil i den grad kun­ne væ­re ven­de­punk­tet. Jeg er slet ik­ke i tvivl om, at når den før­ste sejr kom­mer, så kø­rer vi. Jeg ser ik­ke de dér ud­fald, vi hav­de i eft er­å­ret, og jeg ser hel­ler ik­ke, at vi fal­der sam­men som mod Søn­derjy­ske over­ho­ve­det, « si­ger han.

Brønd­by er uden Da­rio Du­mic, Thomas Ka­h­len­berg, Jo­han El­man­der og Chri­sti­an Nør­gaard - al­le med ka­ran­tæ­ne - i det vig­ti­ge brag, der spil­les kl. 15.00 i mor­gen.

Brønd­bys be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen og Brønd­bys ch­eftræ­ner Thomas Frank ( th.). Fo­to. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.