Ol­sens bøn: Kom nu til for­nuft!

Land­stræ­ne­ren ma­ner til be­sin­del­se i kon­flikt

BT - - SPORTEN - STRID

LØR­DAG 7. MARTS 2015 sam­men tors­dag, og fle­re lands­holds­spil­le­re var hår­de i de­res re­to­rik. De be­skyld­te DBUs re­præ­sen­tan­ter for at mø­de op til mø­det uden re­el vil­je til at for­hand­le.

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen vil slet ik­ke for­hol­de sig til ri­si­ko­en for, at de bed­ste spil­le­re ik­ke er til rå­dig­hed, når han skal ud­ta­ge sit lands­hold.

» Ti­den går, men jeg tror på, at vi kan nå det. Jeg for­be­re­der mig kun på, at jeg har de bed­ste spil­le­re til rå­dig­hed. Alt an­det vil­le ik­ke væ­re lo­gisk. Det er en for­hand­ling, land­stræ­ner, som i øv­rigt gør en dyd af at hol­de sig ude af kon­flik­ten og und­la­de at ta­ge par­ti for no­gen af par­ter­ne. pen­ge, det hand­ler om ima­ge. Og vi har ik­ke råd til ik­ke at stil­le op med de bed­ste spil­le­re, « fast­slår han.

Land­stræ­ne­ren ærg­rer sig sam­ti­dig over den må­de, som kon­flik­ten bli­ver frem­stil­let på. For ham at se hand­ler den ik­ke om pen­ge.

» Jeg er lidt ked af, at der bli­ver skudt med spre­de­hagl. Det er ær­ger­ligt, at der dryp­per de ting ud, som gør, at folk får den op­fat­tel­se, at spil­ler­ne kun tæn­ker på at få fle­re pen­ge. Det er ik­ke så­dan, jeg op­le­ver dem. Det er min er­fa­ring gen­nem 15 år, at de el­sker at spil­le på lands­hol­det, og at de er enormt stol­te. De er pro­fes­sio­nel­le, og de vil ha­ve be­ta­ling for de­res ar­bej­de li­ge som du og jeg, men det er ik­ke det, det hand­ler om. «

Ol­sen vil dog ik­ke gå i de­tal­jer om, hvad kon­flik­ten så hand­ler om.

» Det må du ta­le med de to par­ter om. Jeg vil ba­re si­ge, at de skal sæt­te sig ned og kom­me til for­nuft. Nu skal vi vi­de­re, « op­for­drer land­stræ­ne­ren, der er ty­de­ligt be­rørt af si­tu­a­tio­nen.

Mor­ten Ol­sen føl­ger be­kym­ret med fra si­de­linj­en af for­hand­lin­ger­ne, mens da­to­er­ne for de to land­skam­pe mod USA og Frank­rig ryk­ker tæt­te­re på.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

flb@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.