MI­STRO OG PENG ’’

DBU- be­sty­rel­sen me­ler egen ka­ge og ig­no­re­rer spil­ler­nes sto­re bi­drag til uni­o­ne

BT - - SPORTEN - KON­FLIKT Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ ber­ling­s­ke. dk Jakob Høy­er,

Mens lands­holds­spil­ler­ne for­sø­ges tvun­get ned i løn og de ad­mi­ni­stra­ti­ve me­d­ar­bej­de­re fy­res i flæng, spyt­ter DBU mil­li­o­ner ud til besty­rel­ses­med­lem­mer­nes bag­land.

Så­dan er op­fat­tel­sen iføl­ge BTs op­lys­nin­ger i og om­kring Spil­ler­for­e­nin­gen, der net­op nu - på lands­holds­spil­ler­nes veg­ne - for­hand­ler med DBU om en ny lands­holds­af­ta­le.

I de se­ne­ste to regn­skabsår har DBU haft et sam­let un­der­skud på i alt 14,4 mil­li­o­ner kro­ner. De rø­de tal har med­ført spa­rer­un­der, der har ko­stet i alt 12 me­d­ar­bej­de­re job­bet, liga­lands­hold­s­tu­ren er spa­ret væk, og i dis­se da­ge for­sø­ges lands­holds­spil­ler­ne tvun­get ned i løn i for­bin­del­se med for­hand­lin­ger­ne om en ny lands­holds­af­ta­le.

Sto­re lån og til­skud

Der er spa­ret ad­skil­li­ge ste­der i det, der kan kal­des DBUs ker­ne­ak­ti­vi­te­ter. Men alt imens det sker, fort­sæt­ter pen­ge­strøm­men til klub­ber­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Di­vi­sions­for­e­nin­gen, ufortrø­de­nt. De se­ne­ste to år har Di­vi­sions­for­e­nin­gen så­le­des få­et til­ført hen­holds­vis 8,656 mio. kro­ner og 8,725 mio. kro­ner til ud­vik­len­de pro­jek­ter i ’ Ud­val­get for Pro­fes­sio­nel Fod­bold’.

Og­så lo­ka­lu­ni­o­ner­ne får til­ført sto­re mid­ler, mens der spa­res cen­tralt. Fra regn­skabsår­et 2010/ 2011 og frem til i dag, er til­skud­det fra DBU til lo­ka­lu­ni­o­ner­ne ste­get fra 8,6 mil­li­o­ner til 13,2 mil­li­o­ner. Sam­ti­dig til­fø­res lo­ka­lu­ni­o­ner­ne år­ligt 6,4 mil­li­o­ner kro­ner til ak­ti­vi­te­ter via det så­kald­te Bred­deud­valg, og DBU Jyl­land be­ta­ler ik­ke hver­ken ren­ter el­ler af­drag på et lån på 14,5 mil­li­o­ner kro­ner, som lan­dets stør­ste lo­ka­lu­ni­on fik til et nyt Fod­bol­dens Hus i Tilst.

En torn i øjet

Dis­se pen­ge­strøm­me ud­gør et pro­blem i for­hold til de for­hand­lin­ger, der net­op nu fo­re­går mel­lem DBU på den ene si­de og Spil­ler­for­e­nin­gen og lands­holds­spil­ler­ne på den an­den.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er pen­ge­strøm­me­ne så­le­des en torn i øjet på Spil­ler­for­e­nin­gen og fle­re lands­holds­spil­le­re, der sår tvivl om DBU- be­sty­rel­sens mo­ti­ver. De op­le­ver, at de sør­ger for stør­ste­delen af DBUs ind­tje­nin­ger, mens pen­ge­ne fos­ser ud til de klub­ber og lo­ka­lu­ni­o­ner, der ud­gør bag­lan­det for be­sty­rel­sens tre stær­ke mænd, for­mand Jesper Møller og de to næst­for­mænd Thomas Christensen og Bent Clau­sen. De to sidst­nævn­te har ud­over ka­sket­ten som næst­for­mand i DBU og­så ti­tel af hen­holds­vis for­mand for Di­vi­sions­for­e­nin­gen og for­mand i DBU Jyl­land.

Spil­ler­ne me­ner, at be­sty­rel­se­s­top­pen bru­ger pen­ge­strøm­me­ne ud af DBU til at styr­ke eg­ne po­li­ti­ske po­si­tio­ner, mens det sam­ti­dig kræ­ves, at de går ned i løn. Det for­pe­ster kli­ma­et ved for­hand­lings­bor­det.

Trans­pa­rens i regn­ska­ber­ne

At der fo­re­går ur­e­gel­mæs­sig­he­der i for­bin­del­se med DBUs pen­ge­strøm­me er imid­ler­tid ik­ke en præ­mis, uni­o­nen kø­ber. Her står man tvær­ti­mod ufor­stå­en­de til­ba­ge over for Spil­ler­for­e­nin­gens op­fat­tel­se.

» Jeg sy­nes, det er svært at kom­men­te­re på en ano­nym kri­tik fra no­gen, der har en klar po­li­tisk dags­or­den, « ly­der det fra kom­mu­ni­ka­tions­chef i DBU, Jakob Høy­er.

» For­de­lin­gen af DBUs res­sour­cer er me­get trans­pa­rent. Den frem­går af vo­res regn­ska­ber. Må­let med for­de­lin­gen af DBUs pen­ge er, at de ind­tæg­ter, der blandt an­det er på Su­per­liga og lands­hold, skal kom­me bred­den til go­de. Det er en helt na­tur­lig må­de at fordele pen­ge­ne på, så der og­så i frem­ti­den er spil­le­re og ta­len­ter til lands­hold og eli­te, « fort­sæt­ter Høy­er.

Net­op nu for­hand­les der i DBU om nye af­ta­ler på bredde- og eli­te­o­m­rå­der­ne, der er gen­stand for spil­ler­nes mi­stro. Øko­no­mi­en i dis­se for­hand­lin­ger er imid­ler­tid end­nu ik­ke fast­lagt. DBU- for­mand Jesper Møller

Næst­for­mand Thomas Christensen

LØR­DAG 7. MARTS 2015

Må­let med for­de­lin­gen af DBUs pen­ge er, at de ind­tæg­ter, der blandt an­det er på Su­per­liga og lands­hold, skal kom­me bred­den til go­de

Næst­for­mand Bent Clau­sen

kom­mu­ni­ka­tions­chef i DBU Spil­ler­ne me­ner iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at be­sty­rel­se­s­top­pen bru­ger pen­ge­strøm­me­ne ud af DBU til at styr­ke eg­ne po­li­ti­ske po­si­tio­ner. Fo­to: Kim Hau­gaard/ Son­ny Munk Carl­sen/ Claus Fi­sker/ Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.