’’

BT - - SPORTEN - Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk Jan Ø. Jør­gen­sen Fo­to: Thomas Lek­feldt

Jeg be­va­re­de ro­en lidt bed­re, end han gjor­de. Jeg kun­ne for­nem­me, at Vik­tor mi­ste­de den lidt un­der­vejs

KLAS­SE

Bad­min­ton- klas­si­ke­ren All Eng­land har lagt ram­me om en per­leræk­ke af dan­ske tri­um­fer, og igen i år del­ta­ger en ræk­ke af Dan­marks bed­ste bad­min­ton­spil­le­re i slut­spil­let.

Si­den Ta­ge Mad­sen som den før­ste dan­sker strøg til tops i 1939, er det ble­vet til 84 dan­ske guld­me­dal­jer i den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring.

Er­far­ne læ­se­re kan sand­syn­lig­vis hu­ske Mor­ten Frosts fi re dra­ma­ti­ske All Eng­land- tri­um­fer op gen­nem 80er­ne. Og må­ske er der end­da og­så læ­se­re af dis­se spal­ter, der kan min­des Er­land Kops, der i 50er­ne og 60er­ne fuld­stæn­dig do­mi­ne­re­de her­re­sing­len på Wem­bley Sta­dion – hvor tur­ne­rin­gen den­gang fo­re­gik. Kops nå­e­de at tri­um­fe­re he­le syv gan­ge.

På kvin­desi­den har dan­ske ynd­lin­ge som Le­ne Køp­pen, Camilla Martin og Ti­ne Baun på fl ot­te­ste vis for­sva­ret de dan­ske far­ver og he­vet All Eng­land- po­ka­ler med sig hjem.

I årets ud­ga­ve af All Eng­land, der er den 105. gen­nem ti­der­ne, vil den nu­væ­ren­de ge­ne­ra­tion af dan­ske bad­min­ton- spil­le­re ik­ke stå til­ba­ge for for­ti­dens dan­ske hel­te og hel­tin­der. Der var så­le­des dan­ske­re i ak­tion i he­le seks af gårs­da­gens kvart­fi na­ler.

Ær­ger­ligt ne­der­lag

Mixed- doub­len med Mads Pi­e­ler Kol­ding og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl var før­ste dan­ske­re på gul­vet i Barclaycard Are­na i Bir­m­ing­ham. Her var in­do­ne­ser­ne Pra­ve­en Jor­dan og Deb­by Sus­an­to dog for stær­ke. Det end­te med dansk ne­der­lag på 22- 20, 19- 21, 1421.

» Vi slap­per ik­ke nok af, da vi fø­rer 7- 2 i an­det sæt. Der kun­ne vi ha­ve stuk­ket af. Det bli­ver af­gø­ren­de, at vi ik­ke for­mår det, « sag­de en ær­ger­lig Mads Pi­e­ler Kol­ding til TV2 Sport eft er­føl­gen­de.

Men da­gens se­mi­fi na­ler i mixed- double får dansk del­ta­gel­se. For umid­del­bart ef­ter Kol­ding og Juhls ne­der­lag ind­t­og Joachim Fischer Nielsen og Chri­stin­na Pe­der­sen ba­ne tre. Og her vi­ste de an­den­se­e­de­de dan­ske­re in­gen nå­de mod det ki­ne­si­ske par Lu Kai og Hu­ang Yagiong. 2117, 21- 15 lød den dan­ske sejr på, og der­med var den før­ste se­mi­fi na­le for det ru­ti­ne­re­de dan­ske par en re­a­li­tet.

» Ja, det er hi­sto­risk. Jeg er fand­me og­så glad. Det har godt nok væ­ret op af bak­ke læn­ge, og det var på ti­de, at jeg fandt no­get bed­re spil frem. Jeg har sim­pelt­hen ik­ke væ­ret god nok i den se­ne­ste tid. Så jeg er stolt af det, vi le­ve­rer i dag, « sag­de en rørt Joachim Fischer til TV2 Sport - og blev bak­ket op af sin mak­ker, Chri­stin­na Pe­der­sen.

» Vi spil­ler rig­tig godt i dag. Vi får pak­ket dem bed­re ned, end vi tur­de hå­be på. Vi la­ver ik­ke ret man­ge fejl, og vi spil­ler hur­tigt. «

Ru­ti­nen sej­re­de

Aft enens mest imø­de­se­te kamp var den rent dan­ske her­re­sing­le- kvart­fi na­le mel­lem Jan Ø. Jør­gen­sen og Vik­tor Axel­sen.

I et frem­ra­gen­de og uhy­re tæt før­ste sæt blev Jan Ø. Jør­gen­sens ru­ti­ne af­gø­ren­de, og aal­bor­gen­se­ren vandt med 24- 22. I an­det sæt sat­te an- dend­se­e­de­de Jan Ø. trumf på. Han vandt sik­kert med 21- 14 og kun­ne så­le­des ind­lø­se bil­let­ten til se­mi­fi na­len.

» Jeg be­va­re­de ro­en lidt bed­re, end han gjor­de. Jeg kun­ne for­nem­me, at Vik­tor mi­ste­de den lidt un­der­vejs. Og jeg vid­ste, at jeg ba­re skul­le bli­ve ved, for jeg er stær­ke­re fy­sisk, end han er. Li­ge nu er jeg ba­re me­ga glad for, at jeg igen står i en se­mi­fi na­le, og jeg vil gø­re alt for at kom­me i en fi na­le, « sag­de Jan Ø. Jør­gen­sen til TV2 Sport.

Mads Con­rad- Pe­ter­sen og Mads Pi­e­ler Kol­ding le­ve­re­de end­nu en sen­sa­tion i her­redoub­le sent i aft es ved at spil­le sig i se­mi­fi na­len med en sejr over in­do­ne­ser­ne Gi­deon Mar­kus Fer­nal­di/ Ke­vin Sanjaya Suka­mul­jo. En kamp dan­sker­ne vandt 2111, 10- 21, 21- 13.

De re­ste­ren­de doub­ler med Mat­hi­as Bo/ Car­sten Mo­gen­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl/ Chri­stin­na Pe­der­sen blev spil­let eft er re­dak­tio­nens de­ad­li­ne.

Jan Ø. Jør­gen­sen trak det læng­ste strå i All Eng­land- kvart­fi­na­len mod Vik­tor Fischer, som blev be­sej­ret 24- 22, 21- 14.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.