Woz­ni­a­cki på fi na­le­kurs i Ma­lay­sia

BT - - SPORTEN - SEJR Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er nu kun en en­kelt sejr fra at kva­li­fi ce­re sig til årets an­den fi na­le på WTA Tou­ren.

Pro­blem­løst vandt den 24- åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler sin kvart­fi na­le ved BMW Ma­lay­sia Open i Ku­a­la Lum­purs fug­ti­ge var­me 6- 3, 6- 1 over den fi re år yn­gre ty­sker Ca­ri­na Wit­t­ho­eft .

Kun i før­ste sæts ind­le­den­de fa­se var der spæn­ding om re­sul­ta­tet.

De to spil­le­re fulg­tes ad til 2- 2, hvor­eft er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki brød ty­ske­rens ser­ve­par­ti til fø­ring på 3- 2.

Her­eft er så dan­ske­ren sig ik­ke til­ba­ge. Hun til­lod så­le­des kun Ca­ri­na Wit­t­ho­eft at vin­de to par­ti­er me­re.

I se­mi­fi na­len skal Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mø­de Hsieh SuWei, der i sin kvart­fi na­le be­sej­re­de Eliza­ve­ta Kuli­chko­va 7- 6, 4- 6, 6- 0.

Det lig­ner en over­kom­me­lig op­ga­ve for den dan­ske ten­nis­spil­ler. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der i ja­nu­ar var ta­ben­de fi na­list ved en WTA­tur­ne­ring i Auck­land på New Ze­aland, fø­rer den ind­byr­des sta­ti­stik mod den 29- åri­ge spil­ler fra Taiwan med 3- 0.

» Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig an­det, end at Ca­ro­li­ne be­sej­rer Hsieh, « si­ger den tid­li­ge­re dan­ske top­spil­ler og nu­væ­ren­de ten­niskom­men­ta­tor på TV3 Sport, Ti­ne Scheu­erLar­sen, og til­fø­jer:

Uden vå­ben

» Hsieh er en glim­ren­de doub­le­spil­ler. Til gen­gæld har hun som sing­le­spil­ler in­gen vå­ben, der kan over­ra­ske Ca­ro­li­ne. Jeg tror på dansk tur­ne­rings­sejr. Og hvis det bli­ver til­fæl­det, har Ca­ro­li­ne tan­ket mas­ser af selv­til­lid in­den næ­ste uges stør­re og vig­ti­ge­re tur­ne­ring i In­di­an Wells. «

I tur­ne­rin­gens an­den se­mi­fi na­le mø­des den use­e­de­de ru­mæ­ner Ale­xan­dra Dulg­heru og au­stra­li­e­ren Jar­mila Ga­j­do­sove ( se­e­det 4).

Der spil­les ved BMW Ma­lay­sia Open om en sam­let præ­miesum på 250.000 US­dol­lars. Det be­ty­der, at tur­ne­rin­gen er blandt de mind­ste på WTA Tou­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.