Fryg­tens czar r

Tin­koff- Saxos rus­si­ske mæ­cen Oleg Tin­kov er udadtil en spra­de­bas­se, men er ik­ke ban­ge for at skær­pe for­vent­nin­gens kniv. I næ­ste uge ven­ter der Con­ta­dor og kom­pag­ni sæ­so­nens før­ste sto­re ek­sa­men i Tir­reno- Adri­a­ti­co

BT - - SPORTEN - EX­CEN­TRI­KE­REN Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Frygt er men­ne­sket bed­ste ven.

Det kan ly­de vold­somt. Må­ske let­te­re van­vit­tigt. Men det er frygt, der skær­per san­ser­ne og får krop­pen sat i alarm­be­red­skab og det rig­ti­ge gear. Det er frygt, som er med til at brin­ge os ud af po­ten­ti­elt fa­re­tru­en­de si­tu­a­tio­ner. Det er og­så fryg­ten, som sæt­ter os i stand til bed­re at skæ­re igen­nem ufor­nuft og halvdår­lig døm­me­kraft.

Frygt er fin i pas­sen­de do­ser. Og fø­lel­sen skal ik­ke for­veks­les med den langt me­re nær­gå­en­de og uhånd­gri­be­li­ge angst, hvor vi blo­ke­rer, in­den vi ri­si­ke­rer det frie fald ned i un­der­be­vidst­he­dens tus­mør­ke. Psy­ko­lo­ger er gla­de for frygt, men vil ger­ne ind­dæm­me el­ler ud­re­de et fæ­no­men som angst. Det næ­ste øje­blik en glad og gak­ket ex­cen­tri­ker, for hvem det he­le er sjov og bal­la­de. Ger­ne med den dy­re­ste år­gangs­vin i blod­ba­nen.

» Han går for at ha­ve et hu­mør, der skif­ter som vin­den blæ­ser. Men han kan dy­best set gø­re, hvad der pas­ser ham. I re­a­li­te­ten kan han jo ba­re smut­te, når han ik­ke gi­der bru­ge si­ne 100 mio. kr. om året på det cy­kel­hold læn­ge­re, « si­ger en kil­de, der ar­bej­der for et af Tin­koff- Saxos kon­kur­re­ren­de hold, til BT.

Man skal ik­ke ha­ve væ­ret i cy­kel­spor­tens cirk­ler ret læn­ge for at ha­ve set beg­ge si­der af Oleg Tin­kov. Det men­ne­ske­li­ge an­sigt på de ene si­de og fryg­tens czar på den an­den.

Un­der stan­dard

I sæ­so­nen 2013 kneb det ge­val­digt for Bjar­ne Ri­is med at få re­sul­ta­ter og am­bi­tio­ner til at gå op i en hø­je­re en­hed.

Al­ber­to Con­ta­dor var langt un­der van­lig stan­dard bå­de op til og un­der Tour de Fran­ce. I Frank­rig fik den span­ske kap­ta­jn re­elt kø­re­tur og blev yd­my­get ef­ter no­der af Team Sky og Chris Froo­me.

Det fik Oleg Tin­kov til at kri­ti­se­re Al­ber­to Con­ta­dor i et to­ne­fald, som er nær­mest uhørt i mo­der­ne sport, hvor den slags hol­des in­ter­nt og hvor man udadtil ta­ler i te­flon­belagt diplo­ma­ti.

På Twit­ter for­mu­le­re­de Tin­kov en bom­ba­stisk band­bul­le, der hen­lag­de det snart for­hen­væ­ren­de dan­sker­hold i en til­stand af per­maf­rost.

» Con­ta­dors præ­sta­tion var ik­ke god. Han har brug for at æn­dre man­ge ting i si­ne for­be­re­del­ser og væ­re me­re PRO. Vil han gø­re det? Det er spørgs­må­let... hans løn mat­cher ik­ke hans præ­sta­tion. For rig og ik­ke sul­ten nok. Det er min me­ning. Og jeg fortje­ner den. Han skal ar­bej­de hår­de­re, « skrev den 47- åri­ge rus­ser.

Den slags re­to­ri­ske ud­skej­el­ser er end ik­ke en José Mourin­ho forundt på en dår­lig dag. Og den po­rtu­gi­si­ske suc­ces­ma­na­ger vil­le for­ment­lig slå kor­sets tegn, hvis Chel­seas rus­si­ske ejer og oligark Ro­man Abram­ovich før­te sig frem med den slags ud­fald ret­tet mod en­ten Jo­hn Ter­ry, Die­go Cos­ta el­ler Eden Ha­zard.

Uøn­ske­de pen­ge

Bjar­ne Ri­is re­a­ge­re­de på den rus­si­ske fi­nans­mands man­ge tira­der ved åbent at er­klæ­re Tin­ko­vs pen­ge uøn­ske­de. Men pen­ge ta­ler ik­ke, de rå­ber som be­kendt. Det er et to­ne­le­je, Oleg Tin­kov for­står at navi­ge­re ef­ter bed­re end de fle­ste.

I de­cem­ber 2013 fik Ri­is sat en streg un­der, at alt er til salg, hvis pris og om­stæn­dig­he­der er den ret­te. Den dan­ske hol­de­jer stod pres­set af bå­de af­ven­ten­de do­pingun­der­sø­gel­ser og en psy­ke, der sam­me for­år var buk­ket un­der med en tung de­pres­sion, som Ri­is selv af­slø­re­de det i DRs og Ni­els Chri­sti­an Jungs dokumentar.

Sæ­so­nen 2014 blev en suc­ces for Tin­koff- Saxo. Al­ber­to Con­ta­dor styr­te­de gan­ske vist ud af Tour de

LØR­DAG 7. MARTS 2015 Fran­ce, men hav­de for­in­den nå­et at vi­se det ni­veau, som i en år­ræk­ke gjor­de spa­ni­e­ren til sin ge­ne­ra­tions su­verænt stør­ste eta­pe­løbs­ryt­ter.

Oleg Tin­kov kvit­te­re­de ved at skrue ned for si­ne møg­fald på de so­ci­a­le me­di­er. Selv om hans en­ga­ge­ment sta­dig kan slå gni­ster som det gjor­de, da han un­der Giro d’Ita­lia i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.