Ri­der al­tid med

BT - - SPORTEN - TIR­RENO- ADRI­A­TI­CO

maj må­ned svi­ne­de den ita­li­en­ske ve­te­ran Mat­teo To­sat­to til for ik­ke at ha­ve træ­net nok.

Fyr­vær­ke­ri

LØR­DAG 7. MARTS 2015 I cy­kelkred­se ser man sta­dig med en blan­ding af for­be­hol­den skep­sis, over­bæ­ren­hed og respekt på Oleg Tin­kov.

» Tin­koff- Saxo er et hold, vi kom­mer til at se no­get fyr­vær­ke­ri fra i den­ne sæ­son, og det er ik­ke ba­re væd­de­løb, jeg tæn­ker på. Oleg er en mand, der kan li­de at sæt­te frygt i si­ne ryt­te­re, og jeg er ret sik­ker på, det ik­ke ba­re er ’ respekt’, ryt­ter­ne fø­ler. Det er helt klart frygt. Ef­ter hvad jeg har hørt, er han en mand, der rå­ber og skri­ger af he­le hol­det, hvis ik­ke de præ­ste­rer på det ni­veau, han for­ven­ter. Jeg tror ik­ke, han har for­stå­et, at løb ik­ke al­tid ud­vik­ler sig som plan­lagt. På over­fla­den er han en mand, der el­sker at støt­te et hold, men jeg vil­le ik­ke bli­ve for­bav­set, hvis han en dag hi­ver stik­ket, hvis man ik­ke gør som lo­vet, « skri­ver den ano­ny­me blog­ger Pro på Cycling­tips. com.

Af­kla­ring

The Secret Ind­til nu har Oleg Tin­kov udadtil væ­ret et stu­die i af­kla­ring og ro, selv om Ri­is og ryt­ter­ne ef­ter den spæ­de del af sæ­son lig­ger i bun­den af sej­r­sta­ti­stik­ken med ba­re en en­kelt ge-

ITA­LI­ENSK

Wor­ld Tour- eta­pe­løb, der kø­res i da­ge­ne 11.- 17. marts.

imø­de­ses tra­di­tions­ri­ge Tir­reno- Adri­a­ti­co med hi­sto­risk stor in­ter­es­se, for­di det kan præ­sen­te­re den på pa­pi­ret for­nem­ste start­lis­te.

og ene­ste gang in­den som­me­rens Tour de Fran­ce er der her mu­lig­hed for at se de fi­re Tour- ud­for­dre­re Al­ber­to Con­ta­dor, Chris Froo­me ( Sky), Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na) og Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar) til start i sam­me løb.

I ÅR

FOR FØR­STE

TIN­KOFF- SAXOS HOLD:

Al­ber­to Con­ta­dor, Pe­ter Sa­gan, Ro­man Kreuzi­ger, Da­ni­e­le Ben­na­ti, Ma­ciej Bod­nar, Chri­stop­her JuulJen­sen, Mat­teo Tos­sa­to.

Al­ber­to Con­ta­dor, Nairo Qu­in­ta­na, Ro­man Kreuzi­ger.

SID­STE ÅRS TOP TRE:

vinst for Con­ta­dors eta­pe­sejr i Ru­ta del Sol.

Men at Tin­ko­vs for­vent­nin­ger er gea­ret til en me­get stor klin­ge, læg­ger han ik­ke skjul på.

» Jeg er over­be­vist om, at Al­ber­to kan vin­de bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce, med min­dre han kom­mer ud for et styrt li­ge­som i 2014 el­ler la­ver en taktisk fejl. Al­le ved, at han kan vin­de, og der­for er kon­kur­ren­ter­ne ban­ge for at kø­re Giro d’Ita­lia og­så, « kon­sta­te­rer Tin­kov over for cycling­news.

Tin­koff- Saxos nyind­køb­te su­per­stjer­ne, slovak­ken Pe­ter Sa­gan, har og­så mær­ket for­vent­nin­gens æg skra­be mod stru­be.

» Jeg hå­ber, han kom­mer til at vin­de to- tre klas­si­ke­re, og hvis han ik­ke gør det, vil jeg bli­ve me­get skuf­fet. Men jeg har ik­ke tænkt mig at slå ham ihjel af den grund, « un­der­stre­ge­de Tin­kov i fe­bru­ar over for Cycling We­e­kly.

Sik­kert er det dog, at Oleg Tin­kov vil ha­ve veks­let si­ne in­f­la­tions­ram­te rub­ler til sej­re og suc­ces på lan­de­vej­en. Den tid­li­ge del af sæ­so­nen er ta­get med et køligt skul­der­træk. Selv da Al­ber­to Con­ta­dor blev slå­et af Sky- ri­va­len Chris Froo­me i span­ske Ru­ta del Sol.

» Det er først fra et løb som Tir­reno- Adri­a­ti­co, hol­det for al­vor har sat­set på at la­ve re­sul­ta­ter, og vi stil­ler med det skar­pe­st tæn­ke­li­ge hold, « si­ger sport­s­di­rek­tør Ni­cki Sø­ren­sen til BT.

Min­dre end det bed­ste kol­lek­tiv fra Ri­is- lej­ren kan næp­pe gø­re det, hvis Tin­kov skal stil­les til­freds og champag­ne­prop­per­ne skal sprin­ge.

I cy­kelkred­se ser man på Saxo- Tinkoffs rus­si­ske ejer, Oleg Tin­kov, med bå­de respekt, over­bæ­ren­hed og for­be­hol­den skep­sis. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.