Ro på: In­gen boy­kot i Au­stra­li­en

BT - - SPORTEN - Fo­to: Reu­ters

RO PÅ: KE­VIN Magnus­sens For­mel 1- co­me­ba­ck i Au­stra­li­en i næ­ste uge er ik­ke i fa­re. Ryg­ter­ne om lø­bet bli­ver boy­kot­tet, for­di Fer­nan­do Alonsos testu­lyk­ke på Circu­it de Ca­ta­lu­nya sta­dig er om­gær­det af mystik, hol­der ik­ke.

Ryg­ter­ne stam­mer fra ét en­kelt me­die - ty­ske SportBild - hvis kil­de er en ano­nym team­chef. Al­le­re­de hér bør man må­ske bli­ve mistænk­som, men lad mig al­li­ge­vel se lidt nær­me­re på hi­sto­ri­en.

Den hand­ler om, at der sta­dig er mi­stan­ke om, at Alonsos ulyk­ke blev for­år­sa­get af et elek­trisk stød fra Hon­da- mo­to­rens hy­brid- sy­stem. Frygt for at no­get lig­nen­de kun­ne ske i Mel­bour­nes Al­bert Park, skal ha­ve få­et fl ere team­che­fer til at over­ve­je at drop­pe Au­stra­li­ens Grand Prix. DET ER EN god hi­sto­rie. Pro­ble­met er ba­re, at McLa­ren og Hon­da i fæl­les­skab ka­te­go­risk har af­vist, at der var no­gen som helst pro- ble­mer med hy­brid- sy­ste­met i Alonsos bil før, un­der el­ler eft er ulyk­ken. Bilsports- for­bun­det, FIA, un­der­sø­ger og­så sa­gen, og ser ud til at kom­me til sam­me kon­klu­sion som McLa­ren: Det var ik­ke en fejl/ sam­men­brud i bi­len, der for­år­sa­ge­de ulyk­ken. MAN KAN SELV­FØL­GE­LIG fryg­te, at McLa­ren og Hon­da for­sø­ger at skju­le sandheden. Jeg tror ba­re ik­ke på, at McLa­ren ( det mest ima­ge­be­vid­ste team i F1 - og sta­dig på jagt eft er en ho­ved­sponsor) og Hon­da ( med ja­pan­ske æres­be­gre­ber i bag­grun­den) tør ly­ve om en så al­vor­lig sag. Og læg mær­ke til, at McLa­ren- Hon­da­en har væ­ret på ba­nen fi re test­da­ge eft er Alonsos ulyk­ke: Hvis man hav­de mi­stan­ke om, at der var no­get galt, hav­de man holdt bi­len i ga­ra­gen. NO­GET AN­DET ER, at McLa­ren har hånd­te­ret he­le aff æren dår­ligt. De­tal­jer om ulyk­ken har væ­ret for få og for se­ne, og det har gi­vet kon­spira­tions- te­o­re­ti­ker­ne vind i sej­le­ne. OG NO­GET HELT tred­je er, at der ind­til for ny­lig fak­tisk var fa­re for, at en ræk­ke team ik­ke mød­te op i Mel­bour­ne. Ik­ke for­di de øn­ske­de en boy­kot - me­re for­di de sim­pelt hen ik­ke hav­de råd. Øko­no­misk er vin­te­r­en den svæ­re­ste pe­ri­o­de for et For­mel 1- team. Her er ud­gift er­ne til research og ud­vik­ling størst, og ind­tæg­ter­ne fra tv og sponso­rer mindst. Læg der­til at en ræk­ke un­der­le­ve­ran­dø­rer har stram­met de­res be­ta­lings­be­tin­gel­ser, eft er Marus­si­as og Ca­ter­ham gik kon­kurs sid­ste eft er­år, og re­sul­ta­tet blev, at fl ere team har haft vold­som­me lik­vi­di­tets­pro­ble­mer i ja­nu­ar. Men de er nu løst: Spor­tens øko­no­mi­ske bag­mand, Ber­nie Ec­c­le­sto­ne, har frem­skyn­det ud­be­ta­lin­gen af tv- pen­ge­ne, og det har sik­ret For­ce In­di­as, Lo­tus’ og Sau­bers del­ta­gel­se i Au­stra­li­en. DER HÆN­GER DOG sta­dig et spørgs­måls­tegn over Sau­ber. Da tea­met åben­bart har­haft en 2015- kon­trakt med hol­læn­de­ren Giedo van der Gar­de, som blev brudt i novem­ber. Her kom Marcus Eri­cs­son og Fe­lipe Nasr på ba­nen med stør­re per­son­li­ge sponso­rer, end van der Gar­des ( Eri­cs­son og Nasr be­ta­ler an­gi­ve­ligt hver om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner for de­res 2015- sæ­der). Van der Gar­de er nu så sur, at han har he­vet Sau­ber i ret­ten i Mel­bour­ne, og sa­gen af­gø­res man­dag. DER­FOR ER DER en smu­le usik­ker­hed om Sau­ber kom­mer til start, og in­gen ved end­nu, om det genop­stand­ne Marus­sia- team får si­ne bi­ler klar. MEN EN AF­LYS­NING af Au­stra­li­ens Grand Prix? Ro på.

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Fer­nan­do Alonso for­la­der ho­spi­ta­let i Sant Cu­gat nord for Bar­ce­lo­na.

SportBilds boy­kot- hi­sto­rie

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.