’’

BT - - SPORTEN - Ni­ck Jensen

Jeg er her ik­ke for at bli­ve num­mer tre el­ler fi re og så op­nå en god sam­let pla­ce­ring. Jeg vil hel­le­re dø med pigsko­e­ne på og så bli­ve sidst

Han bli­ver i øv­rigt træ­net af sin mor, Heidi Jensen, der sta­dig er dansk rekordholder på 800 me­ter in­den­dørs.

» Det er no­get, man skal væn­ne sig til, men det har vi haft man­ge år til. Det fun­ge­rer fi nt, og når vi er i gang, er hun min træ­ner, ik­ke min mor. Og omvendt. Hun er me­get at­le­tikin­ter­es­se­ret og ved, hvad det dre­jer sig om, hun har jo selv stå­et her og lø­bet in­ter­na­tio­na­le mester­ska­ber. Selv­føl­ge­lig er der nog­le gnid­nin­ger, men det vil der nok al­tid væ­re med ens mor, « si­ger Ni­ck Jensen.

Dan­marks kvin­de­li­ge del­ta­ger på 800 me­ter, Sti­na Tro­est, løb sig og­så i vi­de­re. På en tred­je­plads og med ti­den 2.04,30 min. snup­pe­de hun den sid­ste bil­let til da­gens se­mi­fi na­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.