3,15

BT - - SPORTEN -

FC Nord­s­jæl­land ser ud til at gå et hårdt for­år i mø­de. Ta­be­ne af pri­mært Sø­ren Christensen, Anders Chri­sti­an­sen og Kasper Lorentzen gør ondt, og med Uff e Bech ska­det oveni er det småt med off en­siv kva­li­tet på Farum- mand­ska­bet, som da hel­ler ik­ke har sco­ret i for­å­rets to før­ste kam­pe. Helt mod­sat ser det ud for Søn­derjy­ske. De har ind­ledt med to Su­per­liga- sej­re og en po­kal­sejr over Brønd­by, og selv om det selv­føl­ge­lig har ko­stet kræft er at væ­re ude i 120 mi­nut­ter, så vir­ker Søn­derjy­ske som en langt stær­ke­re en­hed end FCN. Der­for fri­ster 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.