Bar­ba­ra Mo­le­ko

BT - - INTERVIEW -

• Født Bar­ba­ra Boi­tu­me­lo Aer­soe. • San­ge­r­in­de og sangskri­ver. • Født i 1986 på Rigs­ho­spi­ta­let. • Har en dansk mor og syd­afri­kansk far. • Bor sam­men med sin kæ­re­ste og par­rets 16 mdr. gam­le dat­ter i Kø­ben­havn. • Ak­tu­el med sing­len ’ Gør Mig Lyk­ke­lig’, nyt al­bum udkommer til som­mer. • Med i pa­ne­let på det po­pu­læ­re P3- pro­gram ’ Mads og Mo­nopo­let’. • Op­vok­set i Mozam­bique og Syd­afri­ka med po­rtu­gi­sisk og en­gelsk som ho­ved­sprog. Flyt­te­de til Dan­mark i 1998. • I 2012 ud­kom hen­des før­ste al­bum ’ Lyk­ken er...’, og sam­me år var hun med på L. O. C. s hit ’ Helt min egen’. • Am­bas­sa­dør for Fol­kekir­kens Nød­hjælp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.