PO­KAL- tek­nik­ken

BT - - SUNDHED -

Øvel­sen skal æn­dre dit tan­ke­møn­ster, så det bli­ver me­re flek­si­belt og op­ti­mi­stisk. PO­KAL står for: P ( pres), O ( over­be­vis­ning), K ( kon­se­kvens), A ( an­fæg­tel­se) og L ( let­tel­se).

P: Tænk på en si­tu­a­tion, hvor du blev ir­ri­te­ret og føl­te dig pres­set. Hvad ske­te der, og hvad pres­se­de dig?

O: Hvad var din over­be­vis­ning og hvil­ke au­to­ma­ti­ske tan­ker op­stod i si­tu­a­tio­nen. Hvad tænk­te du om det, der ske­te?

K: Hvad blev kon­se­kven­sen af di­ne over­be­vis­nin­ger? Hvor­dan fik de dig til at fø­le, og hvad gjor­de du?

A: Er det du tæn­ker sandt? Kan du væ­re åben over for an­dre for­kla­rin­ger? Hvis det, du tænk­te var sandt – hvor vig­tigt var det så?

L: Let­tel­sen kom­mer, når du kla­rer dig gen­nem en ud­for­dren­de si­tu­a­tion. Er du end­nu ik­ke er god til at an­fæg­te, ude­bli­ver let­tel­sen. Og du har brug for at øve dig lidt me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.