Thomas Rat­hsa­ck

Selv­med­li­den­hed

BT - - SUNDHED -

Dag­lig­dagskri­sen

Der er in­gen grund til at sid­de og ham­re i rat­tet i en tra­fikprop, for du kan ik­ke æn­dre no­get. Brug i ste­det di­ne tan­ker og tid for­nuf­tigt. Tag te­le­fo­nen, lav ar­bejds­re­la­te­re­de opkald, læs nyhe­der elelr gør dig tan­ker om stort og småt. Har du en dår­lig chef, hjæl­per det ik­ke at brok­ke sig – gør no­get ved det. Kon­fron­ter che­fen med di­ne syns­punk­ter. Men søg al­tid en kon­struk­tiv og po­si­tiv må­de at lø­se pro­ble­mer­ne på. Det nyt­ter ik­ke at bli­ve ved med at ha­ve ondt af sig selv.

Sto­re livskri­ser

Jeg har selv prø­vet at få en mas­se knubs, hvor jeg ik­ke har anet, om jeg var købt el­ler solgt. Jeg har al­tid for­søgt at

We­e­kend - 07.03.2015 op­ti­me­re min si­tu­a­tion ved at gø­re alt, hvad der var fy­sisk og men­talt mu­ligt for at få det bed­re. Det er nem­me­re at ret­te sit fo­kus mod po­si­ti­ve ting, når man ved, at man har gjort alt, hvad der er mu­ligt. Den stør­ste fejl, folk be­går, er at få selv­med­li­den­hed. Det er ro­den til alt ondt. Har man først ondt af sig selv, er det svært at kom­me ud af den ne­ga­ti­ve spiral og han­ke op i sig selv igen.

Kro­ni­ske kri­ser

Jeg har selv tin­ni­tus, som kan kom­me spon­tant. Der er ik­ke så me­get at gø­re ved. Jeg spør­ger mig selv: ’ Hvad kan jeg gø­re i den­ne si­tu­a­tion?’ Når jeg har gjort alt, hvad jeg kun­ne for at for­bed­re min si­tu­a­tion, er det nem­me­re at æn­dre de ne­ga­ti­ve tan­ker til no­get po­si­tivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.