Ek­sem slad­rer om dår­lig for­dø­jel­se Det på­vir­ker for­dø­jel­sen

BT - - KLUMME -

stof­fer gen­nem ny­rer, le­ver, tar­me, lun­ger, hud og det al­min­de­li­ge stof­skif­te.

Jeg har gen­nem man­ge år haft kli­en­ter, der dø­je­de med ek­sem og an­dre hud­pro­ble­ma­tik­ker. Af de­res egen læ­ge fik de ty­pisk hen­vis­ning til en hud­læ­ge el­ler en re­cept på hor­mon­cre­me. Få af mi­ne kli­en­ter er af de­res læ­ge ble­vet kost­vej­ledt i, hvor­dan de kun­ne få en sun­de­re hud uden uba­lan­cer.

Det gæl­der og­så Be­rith Carl­sen, der i de­cem­ber må­ned sid­ste år op­søg­te mig. Hun hav­de sto­re pro­ble­mer med ek­sem, sær­ligt i hånd­fla­der­ne. I man­ge år har hun brugt hor­mon­cre­me, for det er ’ det ene­ste der kan hol­de det ne­de’, som hun sag­de. Men det er præ­cis, hvad det gør. Hol­der det ne­de. For cre­men fjer­ner ik­ke ek­se­men – blot symp­to­mer­ne.

Und­gå ek­sem

Når man li­der af ek­sem, hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om, at man gen­nem sin kost, har ind- ta­get for me­get sy­re­dan­nen­de mad- og drik­ke­va­rer, druk­ket for lidt vand og evt. ik­ke har rørt sig nok. Dis­se tre ting på­vir­ker nem­lig for­dø­jel­sen, der skal fun­ge­re op­ti­malt for at und­gå bl. a. ek­sem.

Ast­ma- ek­sem be­teg­ner jeg som et for­dø­jel­ses­sy­stem, der ik­ke vir­ker. År­sa­gen er, at lun­ger­ne – li­ge­som hu­den – fun­ge­rer som en ka­nal for at få af­falds­stof­fer ud af krop­pen, hvis de ik­ke kom­mer ud, via sved og toilet­be­søg m. m. Dit im­mun­for­svar vil al­tid sør­ge for, at din krop ik­ke be­la­stes af af­falds­stof­fer, da det i sid­ste en­de kan udar­te til syg­dom. Da hu­den er fyldt med hul­ler og kan gen­nem­træn­ges bå­de ude­fra og in­de­fra, er det en nem vej ud for uøn­ske­de stof­fer. I den al­ter­na­ti­ve ver­den kal­des stort set al­le hud­pro­ble­mer en over­be­last­ning af tarm­sy­ste­met og for­dø­jel­sen. • Glu­ten- in­to­le­ran­ce el­ler - al­ler­gi. • Mæl­ke­al­ler­gi. • Lak­to­se- in­to­le­ran­ce el­ler – al­ler­gi. • For man­ge fø­de­va­rer i et og sam­me må­l­tid. Sen­der for­dø­jel­sen på over­ar­bej­de – det svæk­ker tar­men og sel­ve ud­rens­nings­pro­ce­du­ren. • Stress. • An­ti­bi­o­ti­ka­ku­re. • For me­get kaf­fe. • Fi­ber­fat­tig kost. • For me­get suk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.