’ Jeg kan sta­dig

På ot­te uger har Be­rith Carl­sen tabt syv ki­lo og er kom­met af med sin ek­sem. Uden at skul­le und­væ­re si­ne el­ske­de la­krid­ser

BT - - KLUMME - Ron­ni Bur­kal Nielsen

ro­ni@ bt. dk Fo­to: Si­mon Læs­søe og Erik Ref­ner

D1: En stram­me­re tal­je. 2: Pæ­ne­re hæn­der. » Jeg kan godt li­de at cyk­le på ra­cer­cy­kel, men det var ble­vet svæ­re­re med den vægt, jeg hav­de. Jeg vil­le ger­ne smi­de en mas­se ki­lo uden at ta­be mu­skel­mas­se, « for­tæl­ler Be­rith Hal­strøm, som bor i Tu­ne nær Gre­ve sam­men med sin mand og de­res fi­re børn.

In­den Be­rith Carl­sen ban­ke­de på dø­ren til Le­ne Hans­sons kli­nik, hav­de hun prø­vet for­skel­li­ge slan­ke­ku­re. In­gen af dem kun­ne fjer­ne de ek­stra ki­lo fra si­de­be­ne­ne. El­ler den svi­en­de kløe i hånd­fla­der­ne.

» Det er ræd­sels­fuldt, for­di det klør og krad­ser he­le ti­den, « si­ger Be­rith Carl­sen, der til dag­lig ar­bej­der som ser­vi­ceas­si­stent.

Over­be­la­stet sy­stem

Iføl­ge Le­ne Hans­son er ek­sem krop­pens må­de at slad­re om, at tarm­sy­ste­met er over­be­la­stet. For at få en bed­re for­dø­jel­se op­for­dre­de hun Be­rith Carl­sen til at drop­pe ko­te­let­ter og kar­to­f­ler og er­stat­te det med fisk og grønt­sa­ger. I de sid­ste tre uger af den ot­te uger lan­ge kur måt­te hun kun spi­se frugt og grønt­sa­ger.

» Det var no­get af en for­an­dring. Jeg tro­e­de, jeg i for­vej­en spi­ste sundt, men jeg har lært at drop­pe brød og sup­ple­re med grønt­sa­ger, hvis jeg skal ha­ve kar­to­f­ler. I det he­le ta­get skul­le jeg spi­se me­get of­te­re, end jeg ple­je­de, « si­ger Be­rith Carl­sen og for­tæl­ler, at det ik­ke var æn­drin­gen af ma­den, der var det stør­ste pro­blem.

» Jeg ple­jer at be­gyn­de da­gen med en kop kaf­fe. Det var hårdt for mig,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.