Spi­se la­krids’

BT - - KLUMME -

at jeg ik­ke læn­ge­re måt­te det. Jeg har dog le­vet på slan­ke­ku­re i man­ge år, så det var ik­ke svært at væn­ne mig til den nye kost­plan. Og jeg måt­te sta­dig få lov at spi­se et par af mi­ne el­ske­de salt­la­krid­ser om da­gen, « for­tæl­ler hun.

Ek­se­men er væk

Selv­om ku­ren har strakt sig over ju­len og to fa­mi­lie­fød­sels­da­ge, vi­ser ba­de­væg­ten, at Be­rith har fulgt sin nye kost nø­je. I alt har hun tabt 7,4 ki­lo, næ­sten kun fedt.

Ud­fra hen­des vægt, fedt- og mu­skel­mas­se be­reg­ne­de Le­ne Hans­son før ku­ren Be­rit­hs bi­o­lo­gi­ske al­der til at væ­re 58 år. Ef­ter ku­ren er hen­des krop må­lt til en al­der på kun 43 år.

» Jeg har det rig­tig skønt. Jeg kan cyk­le lidt læn­ge­re, træ­ne i læn­ge­re tid, og jeg bli­ver ik­ke nær så for­pu­stet, når jeg ta­ger trap­pen, « si­ger hun og for­tæl­ler, at hen­des ek­sem og­så er for­s­vun­det.

» Ku­ren har gjort min for­dø­jel­se me­get bed­re. Tid­li­ge­re var jeg tit op­pu­stet, og jeg gik ik­ke sær­lig of­te på toilet­tet. «

De po­si­ti­ve re­sul­ta­ter er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen hos fa­mi­li­en.

» Mi­ne børn sy­nes, det er vir­ke­lig flot af mig. Min mand har selv del­ta­get i slut­nin­gen af ku­ren, for­di han kun­ne se den sto­re for­an­dring på mig, « for­tæl­ler den 54- åri­ge sjæl­læn­der

a Be­rith Carl­sen ger­ne vil ta­be et par ki­lo me­re, fort­sæt­ter hun ku­ren. Hun har af­talt med Le­ne Hans­son, at hun fort­sat kan kom­me for­bi kost­vej­le­der- kli­nik­ken, så Le­ne Hans­son kan hol­de øje med, at det er fed­tet og ik­ke mus­k­ler­ne, der for­svin­der.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.