Glem syg­dom­men

BT - - TEMA – DE GLEMTE BØRN -

Børn el­sker de­res sø­sken­de, selv om de er al­vor­ligt sy­ge, han­di­cap­pe­de el­ler ta­ger for­æl­dre­nes op­mærk­som­hed. Men det er helt nor­malt, at der kan op­stå vre­de hos sø­sken­de til sy­ge børn over at bli­ve glemt og kom­me i an­den ræk­ke. Så­dan si­ger Per Schultz Jør­gen­sen, der er psy­ko­log, pro­fes­sor og tid­li­ge­re for­mand for Bør­ne­rå­det. Børn skal ha­ve lov til at gi­ve ud­tryk for de­res vre­de, og for­æl­dre­ne skal for­stå, at den er nor­mal. Får bør­ne­ne ik­ke af­løb for de­res fru­stra­tio­ner, kan fø­lel­ser­ne ho­be sig op, og bar­net eks­plo­de­rer i ud­tryk som ’ jeg ha­der dig’ el­ler ’ jeg gi­der dig ik­ke’. Få Per Schultz Jør­gen­sens bed­ste råd til, hvor­dan for­æl­dre bedst ta­ck­ler, at et barn kræ­ver ek­stra op­mærk­som­hed og ener­gi: • Lad væ­re med at sy­ge­lig­gø­re det sy­ge barn. Snak om an­det end syg­dom og pro­ble­mer. Glæd jer over små ting i hver­da­gen og be­var livs­mo­det. For­æl­dres sorg smit­ter af på bør­ne­ne. hed. Vær op­mærk­som på små ting, hvor der alt for åben­lyst bli­ver gjort for­skel på bør­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.