Fra hæng til tram­po­lin

Ånd dig til en stærk og spændstig bæk­ken­bund med få og enk­le vej­rtræk­nings­ø­vel­ser

BT - - KROP I BALANCE - Af An­na Bogdanova

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Tis­ser du og­så, når du ny­ser? Du er langt­fra den ene­ste. 200.000.000 kvin­der ver­den over har svag bæk­ken­bund. Et tal, der for­ven­tes at væ­re for­doblet i 2050. Hver 6. dan­ske kvin­de mel­lem 40 og 60 år li­der af en el­ler an­den form for in­kon­ti­nens, mens hver an­den kvin­de over 75 år ken­der til pro­ble­met.

Al­der, stil­lesid­den­de livsstil og over­vægt kan bæ­re en del af skyl­den. Men og­så gravi­di­tet, fød­sel og for­stop­pel­se er med til at svæk­ke bæk­ken­bun­den.

Knib nu til

Kvin­der, der har svært ved at hol­de på van­det, når de an­stren­ger sig, bli­ver op­for­dret til at la­ve kni­beø­vel­ser. Men har du ik­ke haft gavn af de tra­di­tio­nel­le kni­beø­vel­ser, er du ik­ke ale­ne. Uden at væ­re klar over det ud­fø­rer rig­tig man­ge øvel­ser­ne for­kert. I bed­ste fald be­ty­der det, at øvel­ser­ne er in­ef­fek­ti­ve – i vær­ste fald gør det det svæ­re­re at få en stærk og vel­fun­ge­ren­de bæk­ken­bund.

Bæk­ken­bun­dens ho­ved­funk­tion er ik­ke at kni­be, men at hol­de igen – for at mod­stå or­ga­ner­nes pres og hol­de dem på plads, når mel­lem­gul­vet skub­ber til dem ved hver vej­rtræk­ning og hver an­stren­gel­se. Et sløvt mel­lem­gulv gi­ver ik­ke bæk­ken­bun­den den træ­ning, der skal til, for at den kan hol­de sig stærk og spændstig. Der­for er et vel­fun­ge­ren­de mel­lem­gulv før­ste skridt på vej mod en spændstig bæk­ken­bund.

Det næ­ste skridt er, at dit bæk­ken står rig­tigt, så di­ne bæk­ken­bunds­mus­k­ler op­når den mest op­ti­ma­le læng­de i for­hold til at kun­ne spæn­de op og slap­pe af med og uden be­last­ning. Står dit bæk­ken skævt, lig­ner din bæk­ken­bund me­re en hæn­ge­kø­je, end en spændstig tram­po­lin, og de tra­di­tio­nel­le kni­beø­vel­ser vil svæk­ke den, i ste­det for at styr­ke den.

Simp­le kni­beø­vel­ser kan ik­ke ska­be fuld funk­tions­dyg­tig­hed i de ned­re re­gio­ner, men du kan bru­ge kni­beø­vel­ser­ne til at få bed­re kon­takt til og sty­ring over bæk­ken­bunds­mus­k­len. Vil du ha­ve styr på bæk­ken­bun­den, skal du be­gyn­de ned grad­vis at genop­ret­te fuld be­væ­ge­lig­hed om­kring di­ne hof­ter og dit bæk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.