Dra­be­li­ge dro­ner

Sø­sken­de­par­ret Ham­mer er til­ba­ge med en vel­kom­po­ne­ret kri­mi om dro­ner og pri­vat­li­vets fred

BT - - BOG- FIX - Af Me­ret­he Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Ndre er po­li­ti­be­tjen­te, den lil­le pi­ges bedste­far er så­gar vi­ce­rigs­po­li­ti­chef, og fryg­ten blandt eta­tens an­sat­te og de­res på­rø­ren­de er der­for til at ta­ge og fø­le på. No­gen er ude ef­ter po­li­ti­et. Chef­kri­mi­nal­in­spek­tør Kon­rad Si­mon­sen på­ta­ger sig mod­vil­ligt sa­gen, der ik­ke blot en­der med at få per­son­li­ge kon­se­kven­ser for ham, men som og­så på­vir­ker he­le hans af­de­ling. Den el­ler de, der står bag for­bry­del­ser­ne, stop­per nem­lig ik­ke – in­den læn­ge er en mi­dal­dren­de mand­lig be­tjent og en yn­gre kvin­de­lig ble­vet dræbt, en højt­stå­en­de an­sat er ble­vet for­gif­tet, og an­dre er tru­et.

Kon­rad Si­mon­sen og hans folk bli­ver klar over, at der bru­ges fa­gre nye op­fin­del­ser i an­gre­be­ne på po­li­ti­et, da man fin­der re­ster­ne af en me­get lil­le dro­ne på et af ger­nings­ste­der­ne. Og han får syn for sagn, da han over Sky­pe in­vi­te­res til at over­væ­re sin in­te­ta­nen­de dat­ters og svi­ger­søns sam­le­je – og be­bu­de­de snar­lig død. Det er ik­ke for småbørn.

Ham­mer- par­ret er ik­ke de mest so­fi­sti­ke­re­de sti­li­ster, men de kan de­res hånd­værk. ’ El­ske­de Heidi’ er mu­lig­vis den bed­ste af de­res seks bind om Kon­rad Si­mon­sen og hans stab. An­slag og tem­po er ef­fek­tivt, og de vær­ste sprog­li­ge ska­van­ker, per­son­p­sy­ko­lo­gi­ske ba­na­li­te­ter og hand­lings­mæs­si­ge kort­slut­nin­ger, der tyn­ge­de den for­ri­ge bog, er ryd­det af vej­en. For­fat­ter­ne skri­ver med et sam­fund­sen­ga­ge­ment, der er sym­pa­tisk, og de­res plot er stort set så li­ge­til og ly­de­frit, at det let kun­ne om­sæt­tes til det hvi­de lær­red. Ti­tel: El­ske­de Heidi For­fat­ter: Lot­te og Sø­ren Ham­mer Si­der: 432 Pris: 300 kr. For­lag: Gyl­den­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.