’ Min mu­siks­mag er så for­ud­si­ge­lig’

Ko­mi­ker An­dreas Bo Pe­der­sen in­drøm­mer, at han mest er til ’ sta­dionro­ck’

BT - - BOG- FIX - Født: Børn: Bor i: Kæ­re­ste: Job: Kendt fra: Ak­tu­el med: Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa

’ Cir­kus­revy­en’ og ’ Li­ve fra Bre­men’. • One­mans­howet ’ Ori­gi­nal’, der tur­ne­rer til 11. april.

ho­eg@ bt. dk Lar­sen ud­gav en selv­bi­o­gra­fi, vil­le jeg læ­se den med det sam­me. « » Jeg lyt­ter mest i køk­ke­net. Jeg har så­dan et So­no­an­læg, som man kan lyt­te til i he­le hu­set. Min play­li­ste er enormt gam­mel­dags. Jeg el­sker Cold­play og U2. « » Jeg ven­der al­tid til­ba­ge til U2 og Cold­play. Jeg vil­le øn­ske, at det var an­der­le­des. Men jeg er sim­pelt­hen så for­ud­si­ge­lig, når det dre­jer sig om mu­sik. Jeg kan li­de det sam­me som al­le an­dre. Jeg er til sta­dionro­ck: U2, Cold­play og Simp­le Minds. Jeg er og­så vild med den dan­ske 70’ er- grup­pe Bif­rost. Især de­res de­butal­bum fra 1976. « » Jeg har li­ge set ’ Mænd og høns’. Den var helt fan­ta­stisk. En su­veræn blan­ding af høj, høj klas­se og to­talt plat­te indslag. Sam­men med min kæ­re­ste ( Ma­s­cha Vang, var jeg og­så in­de at se ’ 50 Sha­des of Grey’. Det var til gen­gæld to ti­mer af mit liv, jeg al­drig vil få til­ba­ge. Den var så ke­de­lig. Ab­so­lut ik­ke pro­vo­ke­ren­de el­ler far­lig ... ba­re rig­tig ke­de­lig. Hel­dig­vis var min kæ­re­ste på helt sam­me si­de. Hun ke­de­de sig og­så brutalt. « » Jeg el­sker alt med Jim Car­rey. Det er nær­mest en syg fa­sci­na­tion. Han er ge­ni­al og un­der­vur­de­ret. Jeg el­sker ’ Dum og dum­me­re’ og ’ Ace Ven­tu­ra’. Se den sce­ne i ’ Mig og Ire­ne’, hvor han har en næ­ve­kamp med sig selv – som skizof­ren. Det er kro­p­s­kon­trol, der vil no­get. « » La­dy Ga­ga og jeg var vir­ke­lig po­si­tivt over­ra­sket. Jeg hav­de ik­ke for­ven­tet det helt sto­re. Men hun var pro­fes­sio­nel og dy­na­misk. Jeg så og­så Qu­e­en sam­men med Adam Lam­bert. Det var vir­ke­lig godt. Men jeg kun­ne snildt ha­ve kla­ret mig uden Bri­an Mays 15 mi­nut­ter lan­ge gu­i­tar­so­lo. Den var ke­de­lig. « » Det var TV- 2 i Har­lev Hal­len en­gang midt i 80’ er­ne. De spil­le­de ’ Bag dug­ge­de ru­der’. Jeg så og­så funk­grup­pen Mo­t­her’s Fi­ne­st til Midt­fyns­festi­va­len. .. Fan­ta­stisk. « » Sport. Jeg er især bidt af fod­bold. Min fa­vo­rit­klub er FCK. Og jeg er med i le­del­sen af HB Kø­ge. « » Re­a­li­ty- tv. Jeg gi­der sim­pelt­hen ik­ke spil­de tid på at se folk gø­re no­get, de ik­ke er go­de til. «

We­e­kend - 07.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.