Da­me­frokost

40 kvin­de­li­ge eks- mi­ni­stre til frokost med stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

100 ÅR

Tid­li­ge­re mi­ni­ster og EU- kom­mis­sær Ritt Bjer­re­gaard glæ­der sig til en helt sær­lig da­me­frokost med stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt i dag.

An­led­nin­gen er, at det er 100 år si­den, kvin­der­ne fi k val­gret. Hel­dig­vis for li­ge­stil­lin­gen kan Dan­mark fejre 100- året un­der sin før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster. Og hun har fun­det på at fejre da­gen ved at in­vi­te­re al­le nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re kvin­de­li­ge mi­ni­stre til frokost i stats­mi­ni­ster­bo­li­gen Ma­ri­en­borg i Nord­s­jæl­land.

Alt­så al­le nu­le­ven­de fra al­le re­ge­rin­ger. Der kom­mer ca. 40, og f. eks. kom­mer Tove Nielsen ( V), der var un­der­vis­nings­mi­ni­ster i 1973- 75 un­der Poul Hart­ling. Og som i øv­rigt eft er­fulg­te Ritt Bjer­re­gaard, der blev ud­pe­get til un­der­vis­nings­mi­ni­ster af An­ker Jør­gen­sen i 1973 og blev det igen i 1975. Så der bli­ver god an­led­ning til at træk­ke trå­de i po­li­tik og li­ge­stil­ling fra 1970er­ne til i dag.

» Det er en rig­tig fi n ge­stus, at Hel­le Thor­ning har in­vi­te­ret al­le nu­le­ven­de kvin­de­li­ge mi­ni­stre, og jeg glæ­der mig fak­tisk til at se man­ge af dem, som jeg ik­ke har set læn­ge, « si­ger Ritt Bjer­re­gaard.

Et po­si­tivt ini­ti­a­tiv

Hun har jævn­ligt kri­ti­se­ret stats­mi­ni­ste­ren og re­ge­rin­gen for ik­ke at fø­re til­stræk­ke­lig rød po­li­tik. Men i dag er det en fest­dag.

» Der er tit grund til at kri­ti­se­re re­ge­rin­gen og stats­mi­ni­ste­ren, men så me­get de­sto me­re er der grund til at kip­pe med fl aget for det­te po­si­ti­ve ini­ti­a­tiv. Det er en rig­tig god må­de at fejre 100- året og un­der­stre­ge, at der

LI­GE­STIL­LING: er man­ge fl ere kvin­der, der bli­ver mi­ni­stre i dag. På et tids­punkt hav­de vi jo end­da fl est kvin­de­li­ge par­ti­le­de­re. « Er vi kom­met langt nok? » Nej, hvis du kig­ger på løn­sta­ti­stik­ker, så kan man se, at kvin­der sta­dig hal­ter bag­eft er, og man bli­ver ved med at kom­me med mærk­vær­di­ge und­skyld­nin­ger om, at det ik­ke er sam­me ty­pe ar­bej­de, og der­for kan man be­grun­de for­skel­len på en ufag­lært mand og en ufag­lært kvin­de. Der er og­så ulig­hed i pen­sio­ner­ne, kvin­der får en la­ve­re pen­sion end mænd. Så det er be­stemt ik­ke så­dan, at man kan si­ge, at vi har løst al­le pro­ble­mer­ne, « si­ger Ritt Bjer­re­gaard.

Søn­dag aft en hol­der Kvinfo fest i Ve­ga, hvor Hel­le Thor­ning- Sch­midt og­så skal ta­le.

Po­li­ti­ske top­po­ster

» Der er sket me­get, si­den jeg før­ste gang blev mi­ni­ster i 1973. Men det er in­ter­es­sant at se, at der er sket mest på det po­li­ti­ske plan. Kvin­der­ne har nå­et top­po­ster der, hvor væl­ger­ne har no­get at skul­le ha­ve sagt. Men i er­hvervs­li­vet er der me­get få. Og der bli­ver væl­ger­ne jo ik­ke spurgt. Der sid­der mæn­de­ne på det, som de hidtil har gjort. Der er og­så for få kvin­de­li­ge de­par­te­ments­che­fer. «

Er der no­get med, at kvin­der ik­ke pres­ser nok på, og er me­re skep­ti­ske over­for de­res eg­ne ev­ner?

» Det er jo og­så en be­kvem und­skyld­ning. Når mænd kig­ger sig om i de­res VL- grup­per, ser de kun an­dre mænd, og så si­ger de, at kvin­der­ne ik­ke selv vil. Det tror jeg ik­ke et øje­blik på. Jeg har hørt om rig­tig man­ge for­skel­li­ge grup­pe­rin­ger, hvor kvin­der­ne net­op un­der­s­te­ger at de er klar. De vil ger­ne sid­de i besty­rel­ser, men de bli­ver ik­ke spurgt, « si­ger Ritt Bjer­re­gaard.

DE FEM F’ER

Der er me­get, der skal nås end­nu, me­ner Ritt Bjer­re­gaard.

Ar­kiv­fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.