FOR­SVA­RET MØRKLÆG­GER KRI­GEN MOD IS­LA­MISK STAT ’’

Vi er i krig mod Is­la­misk Stat, men vi ved ik­ke, hvor­dan det går med den dan­ske ind­sats. Det er et de­mo­kra­tisk pro­blem

BT - - DEBAT - FOR­BIL­LE­DET

DA HEL­LE Thor­ning- Sch­midt i tirs­dags be­søg­te de Is­la­misk Stat- be­kæm­pen­de dan­ske F16- pi­lo­ter i Kuwait, fo­re­gik det uden jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer. Alt­så uden me­di­er. Det var jo ik­ke så godt. Det er ik­ke for me­get at kon­klu­de­re, at stats­mi­ni­ste­rens be­søg hos de dan­ske trop­per hand­ler om, at dan­sker­ne skal se Thor­ning gi­ve den i rol­len som na­tio­nens le­der. Væl­ger­ne skal se den øver­st­kom­man­de­ren­de skrid­te fron­ten af. Så man slog to fl uer med et smæk. For­sva­rets egen tv- ka­nal le­ve­re­de fo­to og le­ven­de bil­le­der af stats­mi­ni­ste­ren, der hil­ste på de dan­ske trop­per og prø­ve­de at sid­de i et af de F16- fl y, som smi­der bom­ber i Irak og Sy­ri­en. Og man und­gik kri­ti­ske spørgs­mål og ob­ser­va­tio­ner fra uafh æn­gi­ge jour­na­li­ster. Først da stats­mi­ni­ste­ren se­ne­re på da­gen kom ind til Kuwait by, blev der mu­lig­hed for, at dan­ske jour­na­li­ster kun­ne stil­le hen­de spørgs­mål. ALT I ALT en god løs­ning for stats­mi­ni­ste­ren. Det sam­me kan man ik­ke si­ge, når det gæl­der va­re­ta­gel­sen af den dan­ske off ent­lig­heds tarv. Dan­mark er i krig mod Is­la­misk Stat, selv­om in­gen i re­ge­rin­gen vil ta­ge or­det ’ krig’ i de­res mund. Sam­ti­dig er det dan­ske for­svar i gang med en mørklæg­ning af krigsind­sat­sen, som er langt me­re om­fat­ten­de end den, vo­res al­li­e­re­de i ind­sat­sen mod IS prak­ti­se­rer. Der­med fort­sæt­ter det dan­ske for­svar den linje, som og­så var frem­her­sken­de, da Dan­mark var i krig mod Ta­le­ban i Af­g­ha­ni­stan. Ad­gan­gen til sol­da­ter­ne i Hel­mand var ek­stremt kon­trol­le­ret, og det var me­get svært at føl­ge med i, hvor­dan det gik på slag­mar­ken. Gik det fremad, el­ler blev de dan­ske trop­per slå­et til­ba­ge. Hvor man­ge ta­le­ba­ne­re blev dræbt, og røg der ci­vi­le med i svin­get? I KRI­GEN MOD Is­la­misk Stat er det ble­vet me­get vær­re. Vi ved i re­a­li­te­ten in­tet om, hvad der sker, når dan­ske pi­lo­ter let­ter fra Ah­med Al- Ja­ber- ba­sen i Kuwait og bom­ber IS’ stil­lin­ger i Irak og Sy­ri­en. I den for­gang­ne uge fi k Ber­ling­s­ke lov til ano­nymt at in­ter­viewe en pi­lot over sky­pe, men det gav in­gen de­tal­jer. Det pa­ra­doksa­le er, at et af ver­dens mest op­ly­ste og de­mo­kra­ti­ske lan­de, Dan­mark, er langt me­re luk­ket om vo­res krigsind­sats end de al­li­e­re­de, vi kæm­per si­de om si­de med. USA, der om no­gen har er­fa­ring med at fø­re krig rundt om­kring i ver­den, ken­der vig­tig­he­den af, at off ent­lig­he­den hol­des ori­en­te­ret. I hvert fald i et vist om­fang. I BE­STRÆ­BEL­SER­NE PÅ at stop­pe IS’ frem­gang har USA holdt et ri­me­ligt in­for­ma­tions­ni­veau, hvor de i be­gyn-

DER­FOR BLEV JEG del­sen af ak­tio­nen og­så for­tal­te om Dan­marks rol­le. Det stop­pe­de de gan­ske brat med, og i den­ne uge kun­ne dag­bla­det In­for­ma­tion så for­tæl­le hvor­for. Det dan­ske for­svar hav­de bedt ame­ri­ka­ner­ne skrue helt ned for op­lys­nin­ger­ne om de dan­ske an­greb. Ca­na­da, der og­så del­ta­ger i ko­a­li­tio­nen mod IS, hol­der ugent­li­ge pres­se­mø­der, hvor de vi­ser kort og vi­deo- op­ta­gel­ser af de mål, som ca­na­di­er­nes fl y ram­mer med de­res bom­ber. HVOR­FOR ER IN­FOR­MA­TION om - og et kri­tisk syn på - kri­gen nød­ven­digt? For­di krigs­del­ta­gel­se er det al­vor­lig­ste skridt, en na­tion kan ta­ge. Kun de mest ra­di­ka­li­se­re­de mus­li­mer og Hizb ut- Ta­hrir kan ha­ve no­get imod, at vi som na­tion gør alt, hvad vi kan, for at be­kæm­pe mør­ke­mæn­de­ne i Is­la­misk Stat. Men er det ved at smi­de bom­ber, vi gør det bedst? Kun­ne der væ­re an­dre mu­lig­he­der. Det skal vi he­le ti­den over­ve­je. Hvis vi som de­mo­kra­tisk sam­fund skal kun­ne træff e de rig­ti­ge be­slut­nin­ger, er langt stør­re åben­hed en for­ud­sæt­ning. Og ik­ke kun, når Thor­ning skal i fj ern­sy­net. Hvor­for blev du po­li­ti­ker? Eft er gym­na­si­et tog jeg med Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke til In­di­en, hvor jeg bo­e­de blandt ka­ste­lø­se. Her op­le­ve­de jeg, hvil­ke uret­fær­dig­he­der de blev ud­sat for. Det gjor­de, at jeg meld­te mig ind i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, da jeg kom hjem. Jeg vil­le ska­be me­re lig­hed og be­kæm­pe uret­fær­dig­hed. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Mens jeg var po­li­tisk rå­d­gi­ver i Eu­ro­paPar­la­men­tet for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, fi k jeg me­re lyst til selv at væ­re po­li­ti­ke­ren. Den, der lag­de linj­en og kæm­pe­de for sin egen og par­tiets po­li­tik. I 2004 stil­le­de jeg

2. marts:

’ Krav på svar om re­ge­ring’

24 kom­men­ta­rer

3. marts:

’ Ven­stre skyl­der kla­re svar’

63 kom­men­ta­rer

4. marts:

’ Skat skal stram­me op’

19 kom­men­ta­rer

5. marts:

’ Helt uden et nød­ven­digt for­mat’

23 kom­men­ta­rer

6. marts:

’ Tag nu an­svar, mo­de­folk’

2 kom­men­ta­rer

7. marts:

’ Stol på fol­ke­sko­len’ op til kamp­valg mod David Trads i Aar­hus Amtskreds og vandt. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Min bedste­far. Han var lo­kal­po­li­ti­ker for Ven­stre i Nør­re Djurs Kom­mu­ne og sad i by­rå­det i he­le min barn­dom. Han har lært mig me­get om po­li­tik. Om vær­di­en af et godt kom­pro­mis. Og at det er nød­ven­digt at stå på mål for upo­pu­læ­re be­slut­nin­ger, hvis det er de rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? At ska­be grøn­ne ar­bejds­plad­ser til dan­sker­ne. Det er blandt an­det det, vi skal le­ve af i frem­ti­den.

BEDSTE­FAR

V- po­li­ti­ker i Nør­re Djurs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.