DBU le­ver i for­ti­den

BT - - DEBAT - FOD­BOLD Brand- og sponsor­chef, Nor­di­cBet Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Si­mon Ravn

Dansk fod­bold er ka­stet ud i en dra­ma­tisk kon­fl ikt med DBU på den ene si­de og lands­holds­spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen på den an­den. Om DBUs krav til spil­ler­ne er ri­me­li­ge, skal jeg ik­ke gø­re mig til dom­mer over, men et op­gør med de sti­ve og for­æl­de­de struk­tu­rer i dansk fod­bold er tvin­gen­de nød­ven­digt. Ik­ke mindst hvis det skal væ­re mu­ligt at til­træk­ke fl ere sponso­rer, der kan pol­stre DBUs nød­li­den­de øko­no­mi.

En så­dan sponsor var Nor­di­cBet ind­til for gan­ske ny­lig. Vi har imid­ler­tid valgt at drop­pe ho­ved­sponsora­tet af Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion, selv om det på pa­pi­ret var det per­fek­te match. Vi har som book­ma­ker stor ind­sigt i dansk fod­bold, vo­res kun­der er pas­sio­ne­re­de fod­bold­fans, og vo­res pro­duk­ter bi­dra­ger til at øge spor­tens un­der­hold­nings­vær­di.

I den igang­væ­ren­de kon­fl ikt med lands­holds­spil­ler­ne har DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er selv pe­get på en del af år­sa­gen til, at vi har valgt at si­ge far­vel og tak for den­ne gang: Sam­ar­bej­det mel­lem DBU, spil­le­re og sponso­rer er langt­fra smi­digt nok. For en sponsor er det for svært el­ler for dyrt at løft e sponsora­tet op til det ni­veau, hvor det bli­ver rig­tig sjovt for beg­ge par­ter.

Hvis et øko­no­misk en­ga­ge­ment i dansk top­fod­bold for al­vor skal væ­re at­trak­tivt for bå­de os som kom­merci­el ak­tør og dansk fod­bold i al­min­de­lig­hed, skal der etab­le­res nog­le ram­mer, hvor det bli­ver mu­ligt at væ­re med til at gø­re det end­nu me­re at­trak­tivt at gå til fod­bold i Dan­mark. De fæl­les sy­ner­gi­er mel­lem virk­som­he­der­ne i part­ner­ska­bet skal sæt­tes bed­re i spil, så man ska­ber en gen­si­dig vær­di, der går ud over den øko­no­mi­ske be­ta­ling for sponsora­tet. Som kom­merci­el part­ner vil man ger­ne ha­ve mu­lig­hed for at gi­ve dansk fod­bold me­re end blot kol­de kon­tan­ter, men det kræ­ver, at de nu­væ­ren­de bar­ri­e­rer bli­ver ned­brudt.

Blandt an­det skal sponso­rer­ne ha­ve bed­re ad­gang til det pro­dukt, de sponso­re­rer. Når vi ta­ler Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion, er det f. eks. svært for de kom­merci­el­le ak­tø­rer at væ­re til ste­de på sta­dion, for­di klub­ber­ne har ind­gå­et sta­dions­ponsora­ter med an­dre virk­som­he­der. Det er hel­ler ik­ke mu­ligt at kom­mu­ni­ke­re med spil­ler­ne el­ler at gå i di­rek­te di­a­log med klub­ber­ne.

Hvis det lyk­kes DBU- top­pen at ryste op i de gam­le va­ner og mo­der­ni­se­re fod­bold­bik­sen, vil langt fl ere virk­som­he­der kun­ne se mu­lig­he­der­ne i at sponsorere de bed­ste dan­ske fod­bol­dræk­ker.

Vi kom­mer al­drig til at slip­pe dansk fod­bold, men som sponsor bli­ver det ind­til vi­de­re et far­vel og på – for­hå­bent­lig snar­ligt – gen­syn.

Jakob Høy­er er kom­mu­ni­ka­tions­chef i DBU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.