BTs le­der 3. marts: ’ Ven­stre skyl­der kla­re svar’

BT - - DEBAT -

Na­tur­lig­vis skal det kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. At Ven­stres ak­tu­el­le reg­ne­sty kke så kun gæl­der for et ab­so­lut min­dre­tal af dan­ske kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, og at nog­le af ydel­ser­ne og­så gi­ves til folk i ar­bej­de, spil­ler in­gen rol­le, når der slås på kampag­ne­trom­mer­ne. I dis­se da­ge hand­ler det om at væk­ke dan­sker­nes for­ar­gel­se over kon­tant­hjælps­sy­ste­mets gav­mild­hed. Men Ven­stre skyl­der sta­dig. Skyl­der svar på, hvad par­ti­et vil ud over at ska­be for­ar­gel­se.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.