KRI­MI­NA­LI­TET

Kø­ben­havns Kom­mu­ne og po­li­ti­et lod sig i 2010 be­snak­ke af Omar El- Hus­se­ins far, der lo­ve­de, at hans søn ik­ke vil­le be­gå yder­li­ge­re kri­mi­na­li­tet ef­ter en va­re­tægts­fængs­ling i 2010

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk ufjo@ bt. dk Pri­vat­fo­to

15. fe­bru­ar kl. 01.00:

15. fe­bru­ar kl. 04.50:

22- åri­ge Omar El- Hus­se­in bli­ver skudt og dræbt af po­li­ti­et på Sva­ne­vej i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter.

TER­ROR

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Kø­ben­havns Kom­mu­nes so­ci­al­for­valt­ning var vel vi­den­de om, at ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in til­ba­ge i 2010 var på vej ud på en kri­mi­nel lø­be­ba­ne, der kul­mi­ne­re­de med ter­r­or­an­gre­bet den 14. fe­bru­ar i år.

BT kan i dag af­slø­re, at kom­mu­nens og po­li­tiets me­d­ar­bej­de­re lod sig be­snak­ke af Omar El- Hus­se­ins fars for­sik­rin­ger om, at han kun­ne sty­re sin søn og af­hol­de ham fra at be­gå ny kri­mi­na­li­tet, li­ge­som fa­mi­li­en over­be­vi­ste myn­dig­he­der­ne om, at han pas­se­de sin sko­le­gang.

Og So­ci­al­for­valt­nin­gen kun­ne med et en­kelt opkald til Vester­bro Ny Sko­le, hvor Omar El- Hus­se­in var ind­skre­vet i 10. klas­se, ha­ve få­et den rig­ti­ge ver­sion: At han ik­ke pas­se­de sin sko­le, men i ste­det brug­te ti­den på blandt an­det kri­mi­na­li­tet.

Ind­brud og ty­ve­ri­er

Kom­mu­nen gik ind i sa­gen ef­ter en un­der­ret­ning fra po­li­ti­et, for­di Omar El- Hus­se­in var ble­vet an­holdt for ind­brud og bilty­ve­ri­er.

Op­lys­nin­gen ka­ster nyt lys over Kø­ben­havns Kom­mu­nes rol­le i sa­gen om ter- ro­ri­sten, der ef­ter en in­tens menneskejagt blev dræbt af po­li­tiets kug­ler for tre uger si­den.

Hidtil har kom­mu­nen hæv­det, at ‘ der ik­ke var no­gen sag’ på Omar El- Hus­se­in.

Den for­mu­le­ring dæk­ker over, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne net­op in­tet gjor­de, selv­om Omar El- Hus­se­in og hans fa­mi­lie blev scre­e­net i form at et så­kaldt ‘ kri­mi­nal­præ­ven­tivt hjem­me­be­søg’.

Her skul­le kom­mu­nen ta­ge stil­ling til en så­kaldt ‘ bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se’, der skul­le af­gø­re, om fa­mi­li­en hav­de brug for sær­lig støt­te, ef­ter at Omar El- Hus­se­in vend­te til­ba­ge fra tre års op­hold i Jor­dan med sin mor og ef­ter­føl­gen­de be­gynd­te at be­gå kri­mi­na­li­tet i Dan­mark. Ef­ter en ’ genop­dra­gel­ses­rej­se’ til Jor­dan be­gynd­te Omar El- Hus­se­in i 10. klas­se

på Vester­bro Ny Sko­le i sko­le­å­ret 2009/ 2010. Iføl­ge

BTs kil­der var han ’ ik­ke ret me­get i sko­le’. I den­ne pe­ri­o­de blev han an­holdt

for ty­ve­ri og bilty­ve­ri.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger gen­nem­før­te kom­mu­nen sam­men med Den Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Sek­tion un­der Kø­ben­havns Po­li­ti ( SSP- sam­ar­bej­det) i fe­bru­ar 2010 to hjem­me­be­søg hos fa­mi­li­en.

Hvert be­søg ta­ger ty­pisk et par ti­mer.

Drop­pe­de un­der­sø­gel­se

På trods af Omar El- Hus­se­ins al­le­re­de på det tids­punkt lan­ge kri­mi­nel­le syn­de­re­gi­ster skøn­ne­de so­ci­al­for­valt­nin­gen og po­li­ti­et iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at det ik­ke var nød­ven­digt med en ‘ bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se’.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fra­valg­te kom­mu­nen den ‘ bør­ne­fag­li­ge un­der­sø­gel­se’, blandt an­det for­di Omar ElHus­se­in pas­se­de sin sko­le- gang, dyr­ke­de sport, og at der ik­ke tid­li­ge­re hav­de væ­ret pro­ble­mer med fa­mi­li­en.

Og det er på trods af, at Omar El- Hus­se­in hav­de væ­ret ude af det dan­ske sko­le­sy­stem i tre år, ef­ter at hans mor send­te ham på genop­dra­gel­se i Jor­dan fra 2006 til 2009.

Ef­ter rej­sen til Jor­dan be­gynd­te Omar El- Hus­se­in i 10. klas­se på Vester­bro Ny Sko­le. Her er han iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ind­skre­vet i fi­re må­ne­der i sko­le­å­ret 2009/ 2010, og BT har talt med en kil­de på sko­len, der for­tæl­ler, at han ’ ik­ke var ret me­get i sko­le’ el­ler ’ fulg­te sær­ligt me­get med’.

At han brug­te ti­den på me­get an­det end sin sko­le, frem­går af hans syn­de­re­gi­ster. Det er i 2009, at Omar El- Hus­se­in be­gynd­te sin kri­mi­nel­le lø- be­ba­ne med fle­re ind­brud, flugt­for­søg fra po­li­ti­et og bilty­ve­ri.

Han an­hol­des nytårs­dag 2009, og da­gen ef­ter fin­der po­li­ti­et blandt an­det stjå­l­ne gen­stan­de i en stjå­len bil. Han va­re­tægts­fængs­les og løsla­des i fe­bru­ar 2010.

Og det er i for­bin­del­se med løsla­del­sen, at so­ci­al­for­valt­nin­gens me­d­ar­bej­de­re be­sø­ger Omar El- Hus­se­in og hans fa­mi­lie.

’ Styr på tin­ge­ne’

Fa­mi­li­en gav iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ud­tryk for, at der var styr på tin­ge­ne, og at de vil­le ta­ge hånd om pro­ble­mer­ne. De vir­ke­de og­så res­sour­cestær­ke.

Op­lys­nin­gen om, at Omar El- Hus­se­in pas­se­de sin sko-

Po­li­ti­et får det før­ste alarmopkald om skud mod Kr­udt­tøn­den på Ser­rids­levvej på Øster­bro i Kø­ben­havn ( fo­to). Den 55- årig film­mand Finn Nør­gaard bli­ver dræbt. To an­sat­te på Kr­udt­tøn­den har for­talt til Po­li­ti­ken, at be­tjen­te­ne sad med ryg­gen til vin­du­et, da der blev åb­net ild. De to be­tjen­te fra Kø­ben­havns Po­li­ti var nyud­dan­ne­de og bar ik­ke skud­sik­re ve­ste, da Omar El- Hus­se­in plud­se­lig af­fy­re­de sit au­to­mat­vå­ben. Til ste­de var og­så ef­ter­ret­nings­folk fra PET og sven­ske Säpo. 37- åri­ge Dan Uzan bli­ver dræbt ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. To be­tjen­te, der ek­stra­or­di­nært var ud­sta­tio­ne­ret pga. det for­hø­je­de alarm­be­red­skab, bli­ver sår­et i hen­holds­vis arm og ben. En po­li­ti­as­si­stent af­fy­re­de ét skud mod Omar El- Hus­se­in, mens den an­den ik­ke skød, da han fryg­te­de at ram­me sin kol­le­ga.

Omar El- Hus­se­in hav­de be­gå­et om­fangs­rig kri­mi­na­li­tet og end­te som dob­belt­mor­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.