VAR VEL­KENDT

BT - - NYHEDER -

le­gang, kom iføl­ge BTs kil­der fra for­æl­dre­ne selv. Det var spe­ci­elt Omar El- Hus­se­ins far, der over­be­vi­ste so­ci­al­for­valt­nin­gens og po­li­tiets SSP­me­d­ar­bej­de­re om, at de ik­ke skul­le fo­re­ta­ge sig me­re. Han vil­le – for­tæl­ler BTs kil­der – sør­ge for at hol­de Omar ElHus­se­in væk fra kri­mi­na­li­tet.

Man­ge fejl

» Jeg sy­nes, det vir­ker som om, der er be­gå­et rig­tig man­ge fejl i sy­ste­met. Han kun­ne væ­re ble­vet stop­pet me­get tid­li­ge­re på sin kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne. Det vi­ser og­så, at sy­ste­met har væ­ret op­mærk­som på ham me­get læn­ge. Han duk­ke­de ik­ke op ud af det blå, da han be­gik ter­ror, « si­ger med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion for De Kon­ser­va­ti­ve Ras­mus Jar­lov.

» For­lø­bet vi­ser, at der ik­ke bli­ver re­a­ge­ret kon­tant nok, når man har med un­ge men­ne­sker af hans ka­rak­ter at gø­re. Man har ty­de­lig­vis væ­ret for god­tro­en­de, og der mang­ler ge­ne­relt no­get me­re kon­se­kvens over for så­dan­ne ty­per, hvis kri­mi­na­li­te­ten sker gen­tag­ne gan­ge, « si­ger Ras­mus Jar­lov.

Hans kol­le­ga i bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Lars Aslan Ras­mus­sen, pe­ger på, at so­ci­al­for­valt­nin­gens folk må­ske har væ­ret ‘ be­rø­rings­ang­ste’ og ‘ kon­fl ikt­sky’ over for for­æl­dre­ne:

» Det er en fejl, at man til­sy­ne­la­den­de ik­ke tjek­ker de op­lys­nin­ger, man får. Det bur­de man ha­ve gjort, « si­ger Lars Aslan Ras­mus­sen, der dog me­ner, at an­sat­te i Kø­ben­havns Kom­mu­ne i dag er min­dre kon­fl ikt­sky.

Det lyk­ke­des ik­ke fa­de­ren at hol­de Omar El- Hus­se­in væk fra kri­mi­na­li­tet. Al­le­re­de i maj 2010 brød han ind i en vil­la på Kong Ge­orgs Vej på Fre­de­riks­berg, hvor be­bo­er­ne lå og sov. Omar El- Hus­se­in blev eft er­føl­gen­de an­holdt, men næg­te­de sig skyl­dig.

Det­te før­te dog ik­ke til yder­li­ge­re skridt fra so­ci­al­for­valt­nin­gens si­de. Si­den be- sø­ge­ne i fe­bru­ar 2010 og frem til Omar El- Hus­se­ins 18 års fød­sels­dag i sep­tem­ber 2010 har der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke væ­ret no­gen kon­takt mel­lem so­ci­al­for­valt­nin­gen og Omar El- Hus­se­ins fa­mi­lie.

Grove­re kri­mi­na­li­tet

Eft er­føl­gen­de fort­sat­te Omar El- Hus­se­in med sta­dig grove­re kri­mi­na­li­tet. Før ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, hvor han til sidst blev skudt og dræbt af Po­li­tiets Ak­tions­styr­ke, hav­de han et skræm­men­de ge­ne­ra­lie­blad: Kniv­stik­ke­ri, vold, ind­brud og ban­de­re­la­tio­ner til ’ Bro­t­has’ i Mjøl­ner­par­ken. Og po­li­ti­et har gen­nem ti­den kon­fi ske­ret en strøm­pi­stol, en knippel, fl ere kni­ve og en dolk, et sværd, en dag­gert, et ko­ben, en bus­ham­mer samt et kno­jern fra Omar El- Hus­se­in.

Al­li­ge­vel fo­re­tog Kø­ben­havns Kom­mu­ne sig in­tet .

BT har for­søgt at få Kø­ben­havns Kom­mu­nes so­ci­al­borg­me­ster Jesper Christensen ( S) til at for­hol­de sig til sa­gen. Pres­se­chef i so­ci­al­for­valt­nin­gen Flem­m­ing Platz si­ger, at borg­meste­ren ik­ke vil kom­men­te­re sa­gen, da han er på­lagt tavs­heds­pligt. Hel­ler ik­ke Kø­ben­havns Po­li­ti, der er an­svar­lig for Den Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Sek­tion, øn­sker at ud­ta­le sig på grund af tavs­heds­plig­ten. BT har væ­ret i kon­takt med Omar ElHus­se­ins far . Men han øn­sker ik­ke at si­ge no­get. At Kø­ben­havns Kom­mu­ne ik­ke gen­nem­før­te en bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se, skyl­des iføl­ge ju­rapro­fes­sor eme­ri­tus Eva Smith fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, at Omar ElHus­se­in var 17 år og fem må­ne­der gam­mel, da han blev løsladt og der­med tæt på de 18, hvor an­sva­ret over­går til Kri­mi­nal­forsor­gen. » Pro­ble­met er, at han har væ­ret i Jor­dan i he­le den pe­ri­o­de, hvor man skul­le ha­ve haft fat i ham. Da han så kom­mer til­ba­ge, så går det helt galt.

Og så har Kø­ben­havns Kom­mu­ne nok syn­tes, at han var li­ge gam­mel nok til, at der kun­ne kom­me no­get godt ud af de præ­ven­ti­ve til­tag, in­den han fyld­te 18 år. Man har vur­de­ret, at det ik­ke vil­le gi­ve det ful­de ud­byt­te i for­hold til de res­sour­cer, der skal bru­ges i så­dan en sag, « si­ger Eva Smith.

Kø­ben­havns Kom­mu­ne har hæv­det, at ‘ der ik­ke var no­gen sag’ på Omar El- Hus­se­in. Men kom­mu­nen fik for år til­ba­ge en så­kaldt un­der­ret­ning fra po­li­ti­et om hans kri­mi­na­li­tet. Her er fla­get på halv ef­ter ter­r­or­dra­be­ne i we­e­ken­den 14.- 15. fe­bru­ar.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Pro­fes­sor Eva Smith me­ner, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne und­lod at hand­le yder­li­ge­re, for­di Omar El- Hus­se­in nær­me­de sig de 18 år og der­med blev myn­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.