Får ros af læ­rer

BT - - NYHEDER -

TOPKA­RAK­TER

Ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in får nu ros af en af si­ne tid­li­ge­re læ­rer for for at ha­ve ’ ho­ve­d­et skru­et godt på’.

BT ka­ster i dag nyt lys over Omar El- Hus­se­ins for­tid. Blandt an­det for­tæl­ler den da­væ­ren­de skole­le­der på Rå­d­mands­ga­des Sko­le, hvor Omar El- Hus­se­in gik i fem­te klas­se, at hun al­le­re­de den­gang tog kon­takt til Omars for­æl­dre, for­di ’ han var så umu­lig’. En ’ Karl Smart’ på den ube­ha­ge­li­ge må­de, som hun og­så for­mu­le­rer det.

Si­den tog Omar El- Hus­se­in til Jor­dan. I 2009 vend­te han til­ba­ge til Dan­mark, hvor han blev ind­skre­vet i 10. klas­se. Omar var dog kri­mi­nel og fra­væ­ren­de i sko­len.

Nog­le år se­ne­re tog Omar El- Hus­se­in til­sy­ne­la­den­de sin sko­le­gang me­re al­vor­ligt.

Lot­te Aki­ko Nielsen un­der­vi­ste Omar El- Hus­se­in som fl eks­kur­sist i en­gelsk i 10. klas­se i 2012 – alt­så ca. tre år eft er, at han før­ste gang blev ind­skre­vet i 10. klas­se.

I en kom­men­tar i Po­li­ti­ken i går be­ret­ter hun om en ’ stil­le, hø­fl ig og lidt re­ser­ve­ret ty­pe, der la­ve­de si­ne afl eve­rin­ger punkt­ligt.’

Stolt eft er ek­sa­men

Trods et fængsels­op­hold un­der­vejs gik Omar El- Hus­se­in til ek­sa­men, hvor han fi k et 12- tal.

’ Han var stolt bag­eft er. Jeg hu­sker glæ­den i hans blik, da vi, in­den han gik, gav hin­an­den hån­den på en gen­nem­ført ek­sa­men,’ skri­ver læ­re­ren i Po­li­ti­ken.

Lot­te Aki­ko Nielsen me­ner, at Omar El- Hus­se­in kun­ne væ­re ble­vet hjul­pet, hvis der hav­de væ­ret me­re fo­kus på med­fø­lel­se og sam­hø­rig­hed i sko­len. kaak@ bt. dk

BØR­NE­FAG­LIG UN­DER­SØ­GEL­SE En kom­mu­ne skal gen­nem­fø­re en så­kaldt bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se af et barn el­ler et ungt men­ne­ske, hvis det vur­de­res, at bar­net el­ler den un­ge træn­ger til sær­lig støt­te. Bag­grun­den for un­der­sø­gel­sen kan væ­re hen­ven­del­ser fra fa­mi­lie, bar­net selv el­ler un­der­ret­ning fra ek­sem­pel­vis po­li­ti­et. En bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se skal in­de­hol­de en hel­heds­be­tragt­ning af bar­nets ad­færd, fa­mi­lie­for­hold, sko­le­for­hold, sund­heds­for­hold, fri­tids­for­hold og ven­ska­ber og an­dre re­le­van­te for­hold. Kil­de: An­ke­sty rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.