Bøf­hus af­vi­ser blind mand

Jør­gen Eck­mann vil­le fejre bar­ne­barns ni års fød­sels­dag, men blev næg­tet ad­gang på Jensen’s Bøf­hus på grund af fø­rer­hund

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

DISKRI­MI­NA­TION

Det var en skuf­fet bedste­far, som måt­te drop­pe at fejre bar­ne­bar­nets fød­sels­dag på Jen­sens Bøf­hus, for­di hans fø­rer­hund Bu­ster ik­ke var vel­kom­men. Men det var til­fæl­dig­vis og­så en for­mand for Dansk Blin­de­sam­fund, som re­stau­ran­ten smæk­ke­de dø­ren i for.

Jør­gen Eck­mann vil­le tors­dag fejre sit bar­ne­barns ni års fød­sels­dag med is­des­ser­ter ad li­bi­tum på Jensen’s Bøf­hus i Hil­le­rød, men den fø­rer­hund, han som blind er dybt af­hæn­gig af, blev næg­tet ad­gang.

Nu var Jør­gen som nævnt ik­ke en til­fæl­dig blind mand, men fak­tisk for­mand for Dansk Blin­de­sam­fund i Nord­s­jæl­land, og han ken­der der­for loven, som hans med­lem­mer og­så af og til op­le­ver, at re­stau­ran­ter ik­ke ken­der.

I loven er der in­tet for­bud mod fø­rer­hunde i re­stau­ran­ter, men der­i­mod står der, at de helt lov­ligt ’ kan’ luk­ke fø­rer­hunde ind, hvis de øn­sker det.

» Jeg fø­ler mig for­plig­tet over for an­dre, der har fø­rer­hunde el­ler ser­vi­ce­hunde, til at re­a­ge­re på så­dan en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se.

Det er jo desvær­re ik­ke før­ste gang, at jeg el­ler mi­ne med­lem­mer op­le­ver en af­vis­ning, og det er li­ge yd­my­gen­de hver gang.

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Jør­gen Eck­mann er for­tør­net over den be­hand­ling, han og fø­rer­hund­en Bu­ster fik på Jensen’s Bøf­hus i Hil­le­rød.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.