’’

BT - - NYHEDER - Jør­gen Eck­mann

Det var sinds­sygt yd­my­gen­de at skul­le stå i, men til sidst var der jo ik­ke an­det at gø­re end at gå

» Vi valg­te Jensen’s, for­di mit 9- åri­ge bar­ne­barn skul­le fejres med is­bar, men vi er dår­ligt nok kom­met ind, da vi får at vi­de, at reg­ler si­ger, at hunde ik­ke må væ­re i re­stau­ran­ten. Fø­rer­hund el­ler ej. Det var sinds­sygt yd­my­gen­de at skul­le stå i, men til sidst var der jo ik­ke an­det at gø­re end at gå, « for­tæl­ler Jør­gen Eck­mann.

Hunde bli­ver stjå­let

Hunde hav­de in­gen ad­gang pga. lev­neds­mid­del­loven, for­kla­re­de per­so­na­let, som be­kla­ge­de, men men­te, at det ik­ke kun­ne væ­re an­der­le­des. Han kun­ne la­de den stå uden­for.

» Det er jo en van­vit­tig idé. En fø­rer­hund er et hjæl­pe­mid­del stil­let rå­dig­hed af min kom­mu­ne, og som ko­ster halvan­det hund­re­de tu­sind, og det stil­ler man ik­ke uden for dø­ren. Jeg har før haft den ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­se, at en hund er ble­vet stjå­let, når man stil­ler den uden­for. Man tror det jo næ­sten ik­ke, men det sker, « si­ger Jør­gen Eck­mann.

Jeg vil­le des­u­den fin­de det diskri­mi­ne­ren­de, hvis vi ek­sem­pel­vis hver gang skul­le rin­ge for­in­den og spør­ge, om et sted til­lod fø­rer­hunde, « me­ner Jør­gen Eck­mann, som der­for har skre­vet et læ­ser­brev til Hil­le­rød Po­sten.

Al­le­re­de sam­me af­ten, som fa­mi­li­en blev af­vist, greb søn­nen Jacob Olai Nielsen te­le­fo­nen og rin­ge­de til Jensen’s Bøf­hus i Hol­bæk, hvor be­ske­den var den stik mod­sat­te. Fø­rer­hunde var vel­kom­ne. Og Jør­gen Eck­mann hu­sker og­så at ha­ve be­søgt Jensen’s Bøf­hus i bå­de Aal­borg, Kø­ben­havn og Svend­borg med Bu­ster.

» Jeg spi­ser der ik­ke igen. Det er me­get mu­ligt, at det ik­ke er de­res po­li­tik at næg­te fø­rer­hunde ad­gang, men jeg øn­sker ik­ke at støt­te en re­stau­rant­kæ­de, hvor man kan kom­me ud for den slags op­le­vel­ser som blind, « si­ger Jør­gen Eck­mann.

Tors­dag ryk­ke­de fa­mi­li­en vi­de­re til en restau­rant i Rå­ge­le­je, hvor den af er­fa­ring ved, at Bu­ster al­tid er vel­kom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.