Jensen’s Bøf­hus und­skyl­der

BT - - NYHEDER -

Jensen’s Bøf­hus hav­de rø­de ører, da BT i går kon­tak­te­de restau­rant­kæ­den og for­tal­te, at Jør­gen Eck­mann og hans fø­rer­hund var ble­vet næg­tet ad­gang til fa­mi­li­e­re­stau­ran­ten. Ef­ter at Jør­gen Eck­mann og hans fø­rer­hund Bu­ster blev af­vist af Jensen’s Bøf­hus i Hil­le­rød tors­dag, kon­tak­te­de hans søn Jensen’s Bøf­hus for at få en for­kla­ring.

Fra ad­mi­ni­stra­tio­nens si­de lød det, at det ik­ke var kæ­dens po­li­tik at af­vi­se fø­rer­hunde, og man lo­ve­de, at sous­che­fen fra Jensen’s Bøf­hus i Hil­le­rød vil­le ven­de re­tur med en for­kla­ring.

Det var ik­ke sket i går, da BT tal­te med Jør­gen Eck­mann, men ef­ter­føl­gen­de blev han rin­get op og lo­vet en mid­dag på hu- sets reg­ning som und­skyld­ning for op­le­vel­sen.

Det for­tæl­ler in­de­ha­ver af Jensen’s Bøf­hus Pal­le Skov Jensen, som und­skyl­der på veg­ne af si­ne an­sat­te.

» Vi vil ger­ne be­kla­ge, at han har haft en dår­lig op­le­vel­se i vo­res restau­rant. Det er en dum men­ne­ske­lig fejl, hvor vo­res per­so­na­le ik­ke kan skel­ne mel­lem al­min­de­lig hunde og fø­rer­hunde. Selv­føl­ge­lig diskri­mi­ne­rer vi ik­ke han­di­kap­pe­de, og blin­de men­ne­sker og de­res fø­rer­hunde er al­tid vel­kom­ne hos os. Der­for har vi og­så in­vi­te­ret hans fa­mi­lie på en mid­dag på vo­res reg­ning, « si­ger Pal­le Skov Jensen og til­fø­jer:

» Og nu sen­der vi en skri­vel­se ud til vo­res an­sat­te, hvor vi li­ge ta­ger den én gang til for prins Knud. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.