Be­tjen­te kan gå glip af fe­rie eft er ter­r­or­an­greb

BT - - NYHEDER - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BE­LAST­NING

Eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn 14. og 15. fe­bru­ar har der væ­ret for­hø­jet be­red­skab i Kø­ben­havn, men det be­ty der nu, at po­li­ti­et kæm­per med at få fe­ri­e­vagt­pla­ner­ne til at gå op, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

» Be­kym­rin­gen li­ge nu er, at vi ik­ke når at afh ol­de al fe­rie. Der­for har vi sagt til kred­se­ne, at de må ind­dra­ge den ri­si­ko i de­res plan­læg­ning og sør­ge for at bru­ge kol­le­ger, der har afh oldt fe­rie, så be­last­nin­gen bli­ver bredt ud, « si­ger Tor­ben Jakob­sen, cen­ter­chef i Rigs­po­li­tiets Kon­cern HR, til Jyl­lands- Po­sten.

Be­tjen­te fra bå­de Sydsjæl­land og Lol­land- Falsters Po­li­ti og fra Fyns Po­li­ti hjæl­per til i Kø­ben­havn med at dæk­ke ind, mens der fort­sat er for­hø­jet be­red­skab til 27. marts. Det kan dog ri­si­ke­re at bli­ve for­læn­get. Hvis det sker, skal der bru­ges fl ere be­tjen­te til det for­hø­je­de be­red­skab i april, og så vil nog­le po­li­tik­red­se for al­vor kom­me un­der pres med fe­ri­e­af­vik­ling.

Fra Ven­stre ly­der det, at det bør lø­ses po­li­tisk, og Dansk Fol­ke­par­ti me­ner, at sta­ten bør vi­se fl ek­si­bi­li­tet, når be­tjen­te­ne har gjort det.

Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen, som ad­mi­ni­stre­rer overenskom­ster­ne i det off ent­li­ge, har hen­vist po­li­ti­et til at sø­ge rå­d­giv­ning hos Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et om reg­ler­ne i fe­ri­e­loven, her­un­der mu­lig­he­der­ne for at over­fø­re fe­rie, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen for­ud­ser dy­stre kon­se­kven­ser, hvis Muham­med- teg­nin­ger­ne bli­ver pensum i fol­ke­sko­len.

Fo­to: Lea Meilandt Mat­hie­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.