’ Far­ligt pensum’ Muham­med- teg­nin­ger­ne kan ha­ve en ra­di­ka­li­se­ren­de eff ekt, hvis de gø­res til ob­liga­to­risk pensum i fol­ke­sko­len, ad­va­rer tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i PET

BT - - NYHEDER - Cat­hri­ne Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau SÅ MAN­GE FN- SOL­DA­TER FRA 40 FOR­SKEL­LI­GE LAN­DE

AD­VAR­SEL

Det kan væ­re svært at for­stå, hvor­for teg­nin­ger af pro­fe­ten Muham­med vir­ker så stø­de­n­de på nog­le mus­li­mer, at det kan ud­lø­se vold og at­ten­ta­ter.

Tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen for­kla­rer, at teg­nin­ger­ne for nog­le kan vir­ke så stær­ke, at det kan ha­ve en nær­mest ra­di­ka­li­se­ren­de eff ekt, hvis man kon­fron­te­res med dem gang på gang.

Der­for ad­va­rer han og­så mod, at de gø­res til en ob­liga­to­risk del af fol­ke­sko­lens pensum, som De Kon­ser­va­ti­ve fo­re­slår. » Der er man­ge, der op­fat­ter Muham­med- teg­nin­ger­ne som en ba­ga­tel og sy­nes, det er lat­ter­ligt, at man re­a­ge­rer på dem, « si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

» Men det vir­ker på dem, som det vil­le vir­ke på dig gen­tag­ne gan­ge at se bil­le­der af, at din mor el­ler din sø­ster bli­ver vold­ta­get af en frem­med mand. Så stærkt vir­ker det på dem, « for­kla­rer han.

Der­for kan gen­tag­ne kon­fron­ta­tio­ner med teg­nin­ger av­le et had i nog­le mus­li­mer, for­tæl­ler den tid­li­ge­re PET- chef, der un­der­stre­ger, at han ud­ta­ler sig i for­hold til sin er­fa­ring som eft er­ret­nings- og sik­ker­heds­le­der i PET, hvor han sad, da Muham­med- kri­sen blev ud­løst i 2006.

» Og had er det før­ste ele­ment i for­hold til ra­di­ka­li­se­ring. Det kan i sid­ste en­de med­vir­ke til, at vi får skub­bet el­lers vel­in­te­gre­re­de mus­li­mer i ar­me­ne på de ek­stre­mi­sti­ske mil­jø­er, « be­to­ner Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer, Mai Merca­do ( K) fo­re­slog fre­dag i en kro­nik i Jyl­lands- Po­sten, at Muham­med­kri­sen fø­jes til fol­ke­sko­lens hi­sto­ri­e­ka­non, der in­de­hol­der 29 punk­ter, som er ob­liga­to­ri­ske i un­der­vis­nin­gen. Ka­no- nen om­fat­ter blandt an­det grund­loven, kvin­der­nes val­gret, Ber­lin­mu­rens fald og ter­r­or­an­gre­bet i New York 11. sep­tem­ber 2001.

Men det ad­va­rer Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen mod. For hvis man gør teg­nin­ger­ne til pensum, kan det ha­ve en ra­di­ka­li­se­ren­de eff ekt på vis­se ele­ver, me­ner han.

» Hvis man som mus­lim fø­ler, at vis­se de­le af be­folk­nin­gen - og ik­ke mindst vo­res magt­ha­ve­re - går ud og si­ger, at det er nød­ven­digt at vi­se de her bil­le­der i for­hold til at for­tæl­le, hvad yt­rings­fri­he­den er, så kan der alt­så op­stå et had, som er af­sæt for ra­di­ka­li­se­ring, « si­ger den tid­li­ge­re PET- chef og fort­sæt­ter:

» Der­med er vi ved at re­du­ce­re vo­res yt­rings­fri­hed til en hå­ne­ret og en op­hø­jet, dansk vær­di. «

Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen kal­der det sam­ti­dig pa­ra­doksalt, at Fol­ke­tin­get for ny­lig har ved­ta­get en an­tira­di­ka­li­se­rings­pak­ke til 60 mil­li­o­ner kro­ner, ’ når

skal ge­ne­ral­ma­jor Mi­cha­el Lol­les­gaard le­de som nyud­nævnt sty rke­chef for FN’s freds­be­va­ren­de mis­sion. Og det væk­ker glæ­de hos for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S). » Jeg er sik­ker på, at ge­ne­ral­ma­jor Mi­cha­el Lol­les­gaard med si­ne go­de er­fa­rin­ger vil kun­ne gø­re en po­si­tiv for­skel for mis­sio­nen, « si­ger for­svars­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.