Nem­me­re at kø­be sundt ind

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SU­PER­MAR­KE­DER

Det bli­ver frem­over nem­me­re at kø­be sun­de, øko­lo­gi­ske, lo­ka­le va­rer, når du kø­ber ind i dit su­per­mar­ked. Det har en ræk­ke sto­re de­tail­kæ­der i hvert fald for­plig­tet sig til gen­nem et char­ter med fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S).

» Over halv­de­len af Dan­marks de­tail­han­del har for­plig­tet sig til at gø­re no­get for, at vi dan­ske­re kom­mer til at kø­be me­re an­svar­ligt ind – det vil si­ge væl­ge sun­de­re va­rer, me­re øko­lo­gi, bed­re dy­re­vel­færd, kø­be ind ef­ter års­ti­der­ne og ned­brin­ge mad­spil­det, « si­ger mi­ni­ste­ren.

Det a i l hand­len for­plig­ter sig til at gø­re no­get, men aft alen spe­ci­fi ce­rer ik­ke, hvad de skal gø­re.

Ads­purgt hvor­dan for­bru­ger­ne så kan for­ven­te, at det bli­ver nem­me­re at væl­ge sun­de, øko­lo­gi­ske va­rer, ly­der Dan Jør­gen­sens svar:

» Hvad de­tail­hand­len præ­cis vil gø­re, er op til de en­kel­te kæ­der, så det bli­ver en in­tern kon­kur­ren­ce. For at sik­re, at det ik­ke ba­re bli­ver ved snak­ken, men at de bli­ver holdt op på det, de for­plig­ter sig til, skal der af­rap­por­te­res en gang om året. Der skal de of­fent­ligt stå til regn­skab. «

Hvor me­get dan­sker­nes ind­købsva­ner skal æn­dre sig, før man kan kal­de aft alen en suc­ces, vil mi­ni­ste­ren ik­ke sæt­te et mål for.

» Jeg tror al­drig, vi kom­mer der­til, hvor vi vil væ­re til­fred­se, og alt er per­fekt. Men jeg glæ­der mig over, at vi er gå­et fra en si­tu­a­tion, hvor jeg har kri­ti­se­ret de­tail­hand­len for ik­ke at gø­re nok, til at ha­ve en aft ale, hvor de for­plig­ter sig til at gø­re en ak­tiv ind­sats og ta­ge et an­svar for, hvad vi kø­ber og spi­ser, « si­ger Dan Jør­gen­sen.

Sund­heds­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S) glæ­der sig over de grøn­ne am­bi­tio­ner i de­tail­han

del­sen. Fo­to: Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.