Hur­ti­ge­re un­der kni­ven

BT - - NYHEDER -

VEN­TE­LI­STER

Ven­te­ti­den på ope­ra­tio­ner er på seks år fal­det med godt 18 da­ge. I det sid­ste år er ven­te­ti­den fal­det med godt to da­ge, skri­ver Søn­dags­a­vi­sen.

Nu ta­ger det i gen­nem­snit 48,75 da­ge at kom­me på ope­ra­tions­bor­det i Dan­mark. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se fra Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et. I 2009 var tal­let op­pe på 67 da­ge.

Tal­let om­fat­ter al­le slags ope­ra­tio­ner, som ik­ke er aku­t­te. For ek­sem­pel brok, kun­sti­ge hoft er og knæ, åreknu­der og fl ere an­dre.

Det om­fat­ter ik­ke kræft el­ler me­get aku­t­te ope­ra­tio­ner, som for ek­sem­pel ved al­vor­li­ge tra­fi ku­lyk­ker.

Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) er be­gej­stret over fal­det.

» Der er grund til at klap­pe os selv på skul­de­ren. Det er den la­ve­ste ven­te­tid i me­re end ti år, « si­ger sund­heds­mi­ni­ste­ren til Søn­dags­a­vi­sen.

Umid­del­bart ly­der 48,75 da­ges ven­te­tid sta­dig af ret me­get. Bør det ik­ke kom­me læn­ge­re ned?

» Det er rig­tigt, at det kan væ­re lang tid at ven­te. Men det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at det ik­ke er aku­t­te ting. Vi har og­så en am­bi­tion om, at tal­let skal end­nu læn­ge­re ned. Men der er grund til at glæ­de sig, « si­ger Ni­ck Hæk­kerup.

Pro­fes­sor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­hed Pe­ter Ved­sted, der for­sker i ven­te­li­ster, er ik­ke vold­somt im­po­ne­ret over, at ven­te­ti­den er da­let med to da­ge det for­gang­ne år. » To da­ge på et år kan jeg ik­ke bru­ge til ret me­get, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.