Mar­gret­hes skjul­te ud­gift er

Kon­ge­fa­mi­li­en skal ik­ke tæn­ke på hus­ly og trans­port, og mom­sen bli­ver truk­ket fra ind­køb

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk kaak@ bt. dk Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

RE­VI­SION

Kaa­re Kron­berg 105,8 mio. kr. Så man­ge pen­ge får dron­ning Mar­gret­he og re­sten af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie i år i apa­na­ge.

Men her stop­per den off ent­li­ge pen­ge­strøm langt­fra.

Ud­gift er til drift af slot­te, trans­port, kon­ge­ski­bet og moms­re­fu­sion af ind­køb op­træ­der hver­ken i fi nans­lo­ven el­ler i kon­ge­hu­sets års­regn­skab, der re­de­gør for apa­na­gen. Der­for skal det sam­le­de roy­a­le regn­skab kort­læg­ges gen­nem ak­tind­sigt hos For­sva­ret, Stats­mi­ni­ste­ri­et samt Sty­rel­sen for Slot­te og Kul­tu­re­jen­dom­me.

Sam­let set hav­de skat­tey­der­ne i 2014 ek­stra ud­gift er for 84.140.767 kr. eft er BTs be­reg­nin­ger. I be­lø­bet er ik­ke med­reg­net Den Kon­ge­li­ge Liv­gar­de, der året før be­løb sig til 96 mio. kr.

Eks­pert: Læg ud­gift er frem

Ek­sem­pel­vis be­tal­te skat­ty­der­ne i 2014 31.731.008 kr. for drift en af Ama­li­en­borg, Fre­dens­borg Slot, Sor­gen­fri Slot, Grå­sten Slot og Jagtslot­tet Ere­mi­ta­gen. Al­le slot­te, der er ejet af sta­ten, men som kon­ge­hu­set har til rå­dig­hed.

Når fa­mi­li­en sej­ler rundt på kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog, er det li­ge­le­des for­sva­ret, der afh ol­der al­le om­kost­nin­ger til kon­ge­ski­bets ved­li­ge­hol­del­se, drift og be­sæt­nin­gens løn. I alt lød den reg­ning på 45,5 mio. kr. sid­ste år mod 41 mio. kr. året før.

Hi­sto­ri­ker og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lars Hov­bak­ke me­ner, at det vil væ­re klogt, hvis kon­ge­hu­sets ud­gift er i et end­nu hø­je­re om­fang blev lagt åbent frem.

» Det er til kon­ge­hu­sets for­del, hvis så man­ge af dets ud­gift er som mu­ligt bli­ver lagt åbent frem, så der ik­ke er no­gen, der mistæn­ker dem for at ha­ve suspek­te ud­gift er. Eft er fi nanskri­sen i 2008 har der i off ent­lig­he­den i Dan­mark og an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de væ­ret en vok­sen­de in­ter­es­se for at se, hvad de kon­ge­li­ge bru­ger pen­ge­ne til. Det har man i Dan­mark for­søgt at imø­de­kom­me ved i hø­je­re grad at læg­ge kon­ge­hu­sets bud­get­ter frem for off ent­lig­he­den, men man kan sag­tens læg­ge end­nu fl ere ud­gift er frem, « si­ger han.

Læs me­re på si­de 14- 15

Bo­lig

Sta­tens ud­gift er til de ejendomme, der er ejet af sta­ten, men som kon­ge­hu­set har til rå­dig­hed. Her­un­der: Ama­li­en­borg, Fre­dens­borg Slot, Sor­gen­fri Slot, Grå­sten Slot, Jagtslot­tet Ere­mi­ta­gen. Om­kost­nin­ger på drift sregn­ska­bet:

Om­kost­nin­ger på an­lægs­regn­ska­bet:

Sam­le­de om­kost­nin­ger for ejendomme:

Pri­vat­for­brug

Kon­ge­hu­set be­ta­ler ik­ke moms. Der­for får de moms­re­fu­sion af sta­ten. Dvs. sta­ten be­ta­ler 25 pct. til­ba­ge af de pri­va­te ud­gift er, som kon­ge­hu­set har. I 2014 ud­gjor­de re­fu­sio­nen ( mi­nus 4. kvar­tal, der end­nu ik­ke er op­gjort): Dron­ning Mar­gret­he: Be­ne­dik­te: Kron­prins Fre­de­rik: Prins Joachim: Sam­let re­fu­sion:

Fly

Kon­ge­fa­mi­li­en kan be­nyt­te for­sva­rets fl y. Ud­gift er­ne i 2014 er op­gjort til 3.408.642 kr. I det be­løb lig­ger dog en ræk­ke fa­ste om­kost­nin­ger, som for­sva­ret al­li­ge­vel vil­le ha­ve. De fa­ste om­kost­nin­ger ud­gør 2,669.673 kr. Den re­el­le ud­gift er alt­så

Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog

For­sva­rets sam­le­de om­kost­nin­ger til kon­ge­ski­bet i 2014 ud­gør Al­le om­kost­nin­ger til kon­ge­ski­bets ved­li­ge­hol­del­se, drift og løn er med­reg­net. Der er i 2014 blandt an­det in­stal­le­ret ny ra­dio- sta­tion, nyt kø­le-/ fry­se­rum, nyt ba­ge­ri samt ud­skift et sty re­hus­tag og lan­ter­ne­kon­tro­lan­læg. Kon­ge­hu­set afh ol­der, via den skat­te­fi nan­si­e­re­de apa­na­ge, selv al­le ud­gift er til for­plej­ning af de kon­ge­li­ge, de­res gæ­ster og ar­ran­ge­men­ter etc.

Sam­le­de ud­gift er:

Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog er med 45,5 mio. kr. den ab­so­lut tun­ge­ste post på kon­ge­hu­sets ud­gifts­bi­lag til skat­te­bor­ger­ne an­no 2014. Fo­tos: Mor­ten Stri­ck­er/ Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.