’’

BT - - NYHEDER - Le­ne Bal­le­by, Kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­chef

Det sy­nes jeg be­stemt er helt ri­me­ligt

Som pas­sa­ger på 12 ud af de 14 fl yv­nin­ger er Dron­nin­gen den ab­so­lut stør­ste for­bru­ger af for­sva­rets fl y i kon­ge­fa­mi­li­en.

På op­sla­get kan du se syv af tu­re­ne, der er fo­re­gå­et i Dan­mark. Re­sten af tu­re­ne er til ud­lan­det uden­for Dan­marks- kor­tet.

’ Skul­le nå til fød­sels­dag’

kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­chef Le­ne Bal­le­by op­ly­ser, at Kon­ge­fa­mi­li­en al­tid tæn­ker sig godt om i for­bin­del­se med trans­por­ter.

» Når der be­stil­les he­li­kop­te­re er det i for­bin­del­se med sær­li­ge om­stæn­dig­he­der. Ek­sem­pel­vis fl øj Dron­nin­gen i juli sid­ste år til bis­pe­vi­el­se i Ri­be og skul­le nå til­ba­ge til fejring af prins­ge­ma­lens 80 års fød­sels­dag li­ge­som Dron­nin­gen fl øj fra Grå­sten i sin fe­rie for at hol­de au­di­ens på Chri­sti­ans­borg Slot, « si­ger hun.

Da Dron­nin­gen i april fl øj fra Aar­hus til Søn­der­borg, kan vi ik­ke se, at hun skul­le nå no­get of­fi ci­elt om aft enen?

» Der var ta­le om lang­fre­dag, som jo er en hel­lig­dag, men jeg kan ik­ke sva­re på, om Dron­nin­gen hav­de et pri­vat ar­ran­ge­ment om aft enen. «

Sy­nes du selv, det er ri­me­ligt, at kon­ge­hu­set bru­ger sto­re be­løb på at fl yve i ste­det for at kø­re i bil rundt i lan­det?

» kon­ge­hu­set hol­der sig in­den for det gæl­den­de ad­mi­ni­stra­tions­grund­lag, så det sy­nes jeg be­stemt er helt ri­me­ligt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.