DE NÅ­E­DE ALD

Bjerg­be­sti­ger gled og fandt ’ mu­mi­fi ce­re­de’ lig i sne­en på Me­xi­cos hø­je­ste bjerg Pi­co de Oriza­ba

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

FROS­SET IHJEL

Det var et uhyg­ge­ligt fund, en bjerg­be­sti­ger gjor­de nær den soven­de vulkan Pi­co de Oriza­ba i Me­xi­co i be­gyn­del­sen af marts. Op af sne­en stak re­ster­ne af et men­ne­ske.

I næ­sten 5.636 me­ters høj­de, nær top­pen af Me­xi­cos hø­je­ste bjerg, vulka­nen Pi­co de Oriza­ba, fandt en bjerg­be­sti­ger i be­gyn­del­sen af marts li­get af et men­ne­ske. Op­da­get ved en til­fæl­dig­hed, da han gled på den til­s­ne­e­de bjergsi­de, og 150 me­ter der­fra fandt et red­nings­hold end­nu et. Beg­ge vel­be­va­re­de og nær­mest mu­mi­fi ce­re­de af kul­den.

In­gen ved end­nu med sik­ker­hed, hvem de to er, el­ler hvor­dan de hav­ne­de der, men sand­syn­lig­he­den ta­ler for, at det er to bjerg­be­sti­ge­re, som for­svandt un­der en eks­pe­di­tion til­ba­ge i 1959 til den soven­de vulkan Pi­co de Oriza­ba, som og­så er det hø­je­ste bjerg i Me­xi­co og et yn­det mål for bjerg­be­sti­ge­re.

Bun­det sam­men af et tov

Det skri­ver de me­xi­can­ske net­a­vi­ser El Uni­ver­sal og SDP No­ti­ci­as.

» Vi har fun­det to dø­de tæt på hin­an­den. De er bun­det sam­men af et tov, « for­tæl­ler for­man­den for den me­xi­can­ske kla­tre­klub, « Hila­rio Agu­ilar til SDP No­ti­ci­as..

Han be­teg­ner li­ge­ne som ’ mu­mi­fi ce­re­de’, for­di kul­den i me­re end 5.600 me­ters høj­de har kon­ser­ve­ret li­ge­ne, så selv de­le af de­res tøj er be­va­ret i dag.

Iføl­ge en me­xi­cansk bjerg­be­stig­nings­klub er der gen­nem åre­ne gjort re­de for al­le dem, der har gi­vet sig i kast med Pi­co de Oriza­ba, men i 1959 for­svandt tre per­so­ner af en grup­pe på syv spor­løst un­der et lavi­neskred på bjer­get.

En af de syv, som var med på den fa­ta­le eks­pe­di­tion i 1959, Lu­is Espi­noza, for­tæl­ler i dag til avi­sen til El Uni­ver­sal, at lavi­nen be­gynd­te at rul­le, net­op som grup­pen stod for at skul­le kryd­se en to me­ter bred gletsjer­s­pal­te få hund­re­de me­ter fra top­pen.

Al­le bjerg­be­sti­ger­ne blev fan­get af lavi­nen, og da den var ov­re, mang­le­de tre i grup­pen, her­i­blandt gu­i­den En­rique García. De var for­ment­lig ble­vet truk­ket ned i spal­ten, vur­de­rer Lu­is Espi­noza.

» Der var in­tet, vi kun­ne gø­re. Det var me­get, me­get trist, « si­ger Lu­is Espi­noza iføl­ge avi­sen El Uni­ver­sal.

Tors­dag i sid­ste uge ryk­ke­de et red­nings­team på 12 lo­ka­le ud før dag­gry for at hen­te li­ge­ne ned, men dår­ligt vejr tvang red­nings­fol­ke­ne til at op­gi­ve mis­sio­nen.

» Det var umu­ligt at gen­nem­fø­re red­nin­gen på det her tids­punkt. Tå­ge for­hin­dre­de ar­bej­det, « for­tæl­ler borg­meste­ren Ju­an Na­var­ro fra by­en Chal­chi­co­mu­la de Ses­ma, der lig­ger nær bjer­get i sta­ten Pu­e­bla, til El Uni­ver­sal.

Fle­re fa­mi­li­er til sav­ne­de bjerg­be­sti­ge­re har al­le­re­de meldt sig på ba­nen, men det er end­nu for tid­ligt at si­ge, om det er nog­le af de­res kæ­re, som nu er fun­det i sne­en på Pi­co de Oriza­ba. Først skal myn­dig­he­der­ne ha­ve li­ge­ne iden­ti­fi ce­ret ved hjælp af dna- prø­ver.

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.