’ Skul­le der lig på tog vo­res sik­kerh

De dan­ske myn­dig­he­der har ik­ke ta­get trus­len mod dan­ske jø­der til­stræk­ke­ligt al­vor­ligt, me­ner Dan Ro­sen­berg As­mus­sen, for­mand for Mosaisk Tro­es­sam­fund

BT - - NYHEDER - Si­mon Bendtsen si­be@ ber­ling­s­ke. dk

IN­TER­VIEW

I slut­nin­gen af au­gust 2014 sat­te Dan Ro­sen­berg As­mus­sen og Jo­nat­han Fischer, hen­holds­vis for­mand og næst­for­mand for Mosaisk Tros­samund, sig sam­men og skrev føl­gen­de:

» Kæ­re ju­stits­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup. Tak for din be­sva­rel­se af vo­res hen­ven­del­ser af 28. juli og 22. au­gust 2014. Vi sæt­ter na­tur­lig­vis pris på, at du ta­ger af­stand fra, at dan­ske jø­der ud­sæt­tes for chi­ka­ne og over­fald. Vi hav­de nok for­ven­tet, at ju­stits­mi­ni­ste­ren vil­le se sig tid til at mø­des med Det Jø­di­ske Sam­fund i Dan­mark for at drøf­te si­tu­a­tio­nen. Ik­ke mindst for­di vi har bedt dig pri­o­ri­te­re et mø­de sna­rest mu­ligt. «

De to re­præ­sen­tan­ter for det jø­di­ske sam­fund be­skri­ver vi­de­re i bre­vet de an­greb, der har væ­ret på jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner i Eu­ro­pa de se­ne­ste år: 19. marts 2012 blev fi­re fran­ske jø­der myr­det ved en jø­disk sko­le i Toulou­se, og 24. marts 2014 blev fi­re men­ne­sker myr­det ved det jø­di­ske mu­se­um i Bruxelles. ta­get vo­res sik­ker­hed al­vor­ligt, « si­ger han.

Ef­ter tre bre­ve fra det jø­di­ske sam­fund i som­me­ren og ef­ter­å­ret sid­ste år blev Dan Ro­sen­berg As­mus­sen 17. sep­tem­ber ind­kaldt til et mø­de i Justits­mi­ni­ste­ri­et hos tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup ( S):

Først ef­ter tred­je brev

» Det tog lang tid at få det mø­de. Først ef­ter tred­je brev kun­ne mi­ni­ste­ren mø­des med os, da­gen før et sam­råd om net­op jø­de­r­nes sik­ker­hed, ind­kaldt af Ven­stre. Jeg er over­ra­sket over, at der skul­le tre bre­ve til, før mi­ni­ste­ren føl­te sig kal­det til at ta­ge et mø­de med os, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Iføl­ge ham måt­te det jø­di­ske re­ge­rin­gen den­ne gang ta­ger vo­res be­kym­rin­ger me­get al­vor­ligt. Vi skri­ver til Mette Fre­de­rik­sen, og vi får et mø­de da­gen ef­ter. Hun vi­ste en helt an­den pa­rat­hed og tog dan­ske jø­de­rs sik­ker­heds­si­tu­a­tion dybt al­vor­ligt. Hun be­to­ne­de på mø­det, at dan­ske jø­de­rs sik­ker­hed al­drig skal bli­ve et res­sour­cespørgs­mål, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen. Men her­ef­ter går det for lang­somt: » Det var så­dan set et okay mø­de. Vi for­stod det som om, at der kom en kon­kret sik­ker­heds­vur­de­ring af jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner, og kort tid ef­ter får vi en hen­ven­del­se fra PET, der vil gen­nem­gå sik­ker­he­den ved al­le jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner. Der bli­ver sat en pro­ces i gang, og jeg kan jo ik­ke si­ge, at Mette Fre­de­rik­sen har af­vist os. Men det gik ba­re alt for lang­somt, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Før­ste lør­dag ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris stod der to be­tjen­te i hver sin en­de af ga­den ved sy­na­go­gen ved af­slut­nin­gen af gud­stje­ne­sten om lør­da­gen. Ugen ef­ter holdt der en po­li­ti­bil i ga­den ved af­slut­nin­gen af gud­stje­ne­sten, hvor der er man­ge men­ne­sker. Un­der sel­ve gud­stje­ne­sten var der in­tet po­li­ti ved sy­na­go­gen. Men her­ef­ter var der in­gen be­tjen­te ved sy­na­go­gen, hver­ken un­der el­ler ved af­slut­nin­gen af gud­stje­ne­sten.

In­gen kom­mu­ni­ka­tion med PET

» Vi op­le­ve­de ik­ke, at der ske­te no­get ef­ter Pa­ris. PET har ik­ke kom­mu­ni­ke­ret til os, at der skul­le væ­re sket æn­drin­ger i sik­ker­heds­ni­veau­et, « kon­sta­te­rer Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Kri­tik­ken er ik­ke ny, og Kø­ben­havns Po­li­ti har fle­re gan­ge ef­ter ter­r­or­an­gre­bet 14. og 15. fe­bru­ar på­pe­get, at sik­ker­he­den om­kring jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner var ble­vet hæ­vet ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris.

» Det er svært at snak­ke om sik­ker­hed uden at kom­pro­mit­te­re den, men jeg kan ba­re kon­sta­te­re, at den syn­li­ge be­vogt­ning, som vi gen­tag­ne gan­ge hav­de bedt om, al­drig kom, « sva­rer Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Den 14. fe­bru­ar klok­ken 15: 31 ram­te ter­r­oren Kø­ben­havn, da 22- åri­ge Omar Ab­del Ha­mid El- Hus­se­in åb­ne­de ild mod et de­bat­mø­de med den sven­ske teg­ner Lars Vil­ks på Øster­bro. 55- åri­ge Finn Nør­gaard blev dræbt og fi­re be­tjen­te sår­et. Kø­ben­havn var i alarm­be­red­skab.

Kort ef­ter an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den rin­ger det jø­di­ske sam­fund og be­der om po­li­ti­be­vogt­ning ved jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner.

» Jeg kan kon­sta­te­re, at po­li­ti­et først kom­mer ef­ter, at vi har rin­get. Men jeg kan ik­ke ude­luk­ke at po­li­ti­et og­så vil­le ha­ve re­a­ge­ret uden vo­res hen­ven­del­se, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Sam­les øje­blik­ke­ligt

Nat­ten mel­lem den 14. og 15. fe­bru­ar bli­ver den 37- åri­ge vagt i Det Jø­di­ske Sam­fund, Dan Uzan, dræbt, for­an sy­na­go­gen. Dan Ro­sen­berg As­mus­sen in­for­me­res umid­del­bart ef­ter sky­de­ri­et af et med­lem, der bor ved si­den af sy­na­go­gen, hvor­ef­ter et sær­ligt be­red­skab i det jø­di­ske sam­fund sam­les øje­blik­ke­ligt.

SØN­DAG 8. MARTS 2015 blan­de tin­ge­ne sam­men, men jeg har ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le mig, at de kom­men­de re­de­gø­rel­ser kom­mer til at vi­se, at sik­ker­heds­ni­veau­et var godt nok frem til den lør­dag. Jeg hå­ber, at re­de­gø­rel­ser­ne oven­på det her for­løb fø­rer frem til det, som vi al­le­re­de har kon­klu­de­ret for lang tid si­den: At jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner desvær­re er po­ten­ti­el­le mål for ek­stre­mi­ster, og at der der­for skal væ­re po­li­ti til ste­de, som kan væ­re i stand til at dæm­me op for ter­r­or­hand­lin­ger, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Hur­tigt hver­dag igen

I for­bin­del­se med dra­bet på Dan Uzan har det væ­ret frem­me, at de to be­tjen­te kun for­mår at af­fy­re ét skud mod gerningsmanden.

» Jeg har hørt man­ge si­ge, at de po­li­ti­folk, der var på ste­det, skul­le ha­ve ud­talt, at det var man­ge år si­den, at de hav­de skudt med de vå­ben, som de var ud­sty­ret med. Det er ik­ke no­gen god si­tu­a­tion at brin­ge en be­tjent i. Jeg har den grund­læg­gen­de hold­ning, at når man po­ste­rer po­li­ti, så skal be­tjen­te­ne væ­re kor­rekt bri­e­fet og ud­dan­net til at lø­se den kon­kre­te op­ga­ve, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Fra po­li­tisk si­de har der væ­ret stor op­bak­ning til det jø­di­ske sam­fund i Dan­mark i uger­ne ef­ter at­ten­ta­tet. Men Dan Ro­sen­berg As­mus­sen fryg­ter, at det hur­tigt bli­ver hver­dag igen.

» Vo­res for­vent­nin­ger er helt umis­for­stå­e­li­ge: Der er be­hov for fast be­vogt­ning ved jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner på ud­valg­te tids­punk­ter. Men det, som vi for­ven­ter, er åben­bart ik­ke no­get, som dansk po­li­ti hidtil har kun­net el­ler vil­let til­by­de, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Det er især ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i det in­dre Kø­ben­havn og ved den jø­di­ske sko­le, Ca­ro­li­nesko­len på ydre Øster­bro, at der er be­hov for be­vogt­ning, me­ner Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

På Ca­ro­li­nesko­len har for­æl­dre­ne i et brev til stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) bedt om bed­re be­vogt­ning.

» For for­æl­dre­ne er det ef­ter dra­bet ik­ke til­pas tryg­hed, at der kun er po­li­ti om mor­ge­nen og ef­ter­mid­da­gen. Vi har det al­le sam­men så­dan, at vi ger­ne vil tro på et fre­de­ligt og åbent sam­fund. Sko­lebørn og be­væb­ne­de be­tjen­te fø­les ik­ke rig­tigt. Men hi­sto­ri­en vi­ser os, at det desvær­re er nød­ven­digt, « si­ger Dan Ro­sen­berg.

I dag får det jø­di­ske sam­fund al­le­re­de pen­ge af sta­ten til ad­gangs­sik­ring og sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.

» Men der er be­hov for at sup­ple­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.