’’

BT - - NYHEDER - Dan Ro­sen­berg As­mus­sen

Ef­ter Pa­ris var vi ryste­de li­ge­som al­le an­dre, og vi hæf­ter os ved, at re­ge­rin­gen den­ne gang ta­ger vo­res be­kym­rin­ger me­get al­vor­ligt

» Vi ad­va­rer mod, at der og­så i Dan­mark skal ske lig­nen­de hæn­del­ser, in­den ju­stits­mi­ni­ste­ren og øv­ri­ge re­le­van­te myn­dig­he­der ta­ger trus­len mod dan­ske jø­der al­vor­ligt, « ly­der det i bre­vet fra de to.

15. fe­bru­ar i år ske­te det, jø­de­r­ne i Dan­mark hav­de fryg­tet: Vag­ten Dan Uzan blev dræbt for­an sy­na­go­gen i Kø­ben­havn.

Vi er ta­get på be­søg hos Dan Ro­sen­berg As­mus­sen, der tors­dag af­ten i den­ne uge var med til at fjer­ne blom­ster­ne for­an sy­na­go­gen i Kø­ben­havn. Ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn og dra­be­ne på Finn Nør­gaard og Dan Uzan er ryk­ket lidt læn­ge­re væk, og nu mel­der ef­tertan­ken sig.

Alt for sent

Ef­ter an­gre­bet i Kø­ben­havn har jø­de­r­nes sik­ker­hed væ­ret øverst på dags­or­de­nen og på for­si­den af avi­ser­ne. Men alt for sent, me­ner Dan Ro­sen­berg As­mus­sen:

» Jeg sid­der lidt med den fø­lel­se, at der skul­le lig på bor­det, før man har sam­fund i Dan­mark gå tom­hæn­det hjem fra mø­det:

» Vi be­der om po­li­ti for­an sy­na­go­gen og den jø­di­ske sko­le i Kø­ben­havn, men der sker ik­ke no­get ef­ter mø­det med Ka­ren Hæk­kerup. «

Ef­ter ter­ror- an­gre­bet i Pa­ris på Char­lie Heb­do og et jø­disk su­per­mar­ked i Pa­ris i sid­ste må­ned send­te det jø­di­ske sam­fund end­nu en ryk­ker. Den­ne gang til Ka­ren Hæk­kerups af­lø­ser, Mette Fre­de­rik­sen ( S):

» I lø­bet af som­mer og ef­ter­år sid­ste år hen­vend­te vi os tre gan­ge til tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup om dan­ske jø­de­rs sik­ker­heds­si­tu­a­tion. Vi ef­ter­s­purg­te helt kon­kret en til­ste­de­væ­rel­se af Kø­ben­havns Po­li­ti ved Ca­ro­li­nesko­len, når bør­ne­ne kom­mer og går fra sko­le, samt ved sy­na­go­gen og vo­res me­nig­heds­hus i Krystal­ga­de ved stør­re ar­ran­ge­men­ter, « skrev Mosaisk Tro­es­sam­fund i bre­vet til Mette Fre­de­rik­sen 13. ja­nu­ar.

» Ef­ter Pa­ris var vi ryste­de li­ge­som al­le an­dre, og vi hæf­ter os ved, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.