Bor­det, før man hed al­vor­ligt?’

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 8. MARTS 2015 dis­se ele­men­ter med fy­sisk til­ste­de­væ­rel­se af po­li­ti. Vo­res be­kym­ring er, at selv­om der er en er­ken­del­se af et højt trus­sels­ni­veau mod jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner, så sy­nes vi ik­ke, at der er den nød­ven­di­ge sam­men­hæng med de me­to­der, der ta­ges i an­ven­del­se for at imø­de­gå trus­len. «

Dan Ro­sen­berg As­mus­sen, for­mand for Mosaisk Tro­es­sam­fund, for­an sy­na­go­gen i Kø­ben­havn tors­dag af­ten, da tu­sind­vis af blom­ster blev fjer­net.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.