’ ’

BT - - NYHEDER - Dan Ro­sen­berg As­mus­sen

Vi har det al­le sam­men så­dan, at vi ger­ne vil tro på et fre­de­ligt og åbent sam­fund. Sko­lebørn og be­væb­ne­de be­tjen­te fø­les ik­ke rig­tigt. Men hi­sto­ri­en vi­ser os, at det desvær­re er nød­ven­digt

Dan Ro­sen­berg ad­va­rer sam­ti­dig mod det sti­gen­de an­tal an­ti­se­mi­ti­ske over­greb og ha­te cri­mes, som jø­der i Dan­mark op­le­ver.

» Det er vig­tigt at son­dre mel­lem al­vor­li­ge ha­te cri­mes mod jø­der og så trus­len om ter­r­or­an­greb. Men jo fle­re, der sy­nes, at det er na­tur­ligt at ha­ve et ha­de­fuldt for­hold til Is­ra­el og jø­der, des let­te­re gør man det for ter­r­o­ri­sten. Vi har hel­dig­vis set en flot op­bak­ning fra mus­lim­ske or­ga­ni­sa­tio­ner ef­ter ter­r­or­an­gre­bet, som ta­ger af­stand fra, at dan­ske jø­der skal le­ve i frygt. Det kan for­hå­bent­lig over tid med­vir­ke til at fjer­ne de ra­di­ka­li­se­re­des op­fat­tel­se af, at det er an­er­ken­del­ses­vær­digt at an­gri­be jø­der, « si­ger han.

Bekæmp had mod jø­der

Dan Ro­sen­berg op­for­drer de mus­lim­ske or­ga­ni­sa­tio­ner til i fæl­les­skab at be­kæm­pe had mod jø­der:

» Ef­ter Pa­ris og nu ef­ter dra­be­ne i Kø­ben­havn har jeg set de­bat­ten om, hvor­vidt dan­ske mus­li­mer skal me­ne no­get om det her. I min ver­den skal de ik­ke und­skyl­de no­get som helst, men jeg ser me­get ger­ne, at man ta­ger ini­ti­a­ti­ver til at mod­vir­ke had og for­dom­me. Hvis mus­li­mer bredt i Dan­mark kan ha­ve et godt og til­lids­fuldt for­hold til jø­der, så vil ha­det og for­dom­me­ne få dår­li­ge­re vækst­be­tin­gel­ser. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.