’ Kig nu ud over

Han­dels- og ud­vik­lings­mi­ni­ster, Mo­gens Jensen ( S) op­for­drer til me­re ud­syn i kvin­de­kam­pen

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

KAMP­DAG

Det hal­ter med li­ge­løn, bar­sel til mænd og kvin­der på top­po­ster i Dan­mark. Men han­dels- og ud­vik­lings­mi­ni­ster Mo­gens Jensen ( S) me­ner al­li­ge­vel, at ti­den er kom­met til, at dan­ske kvin­der gem­mer eg­ne kva­ler lidt væk, for der er trods alt nog­le, der har det vær­re.

» Det er jo kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag, og vi kan gø­re mest for li­ge­stil­lin­gen ved at løf­te den fat­ti­ge del af ver­den. I lan­de som Etio­pi­en og Syd­afri­ka bli­ver kvin­der holdt ude af ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og ar­bejds­mar­ke­det.

De bli­ver ud­sat for vold og lem­læ­stel­se i form af om­skæ­ring, som og­så kan med­fø­re dø­den i for­bin­del­se med gravi­di­tet. Det er na­tur­lig­vis for­kert ud fra bå­de et køns­po­li­tisk og et li­ge­stil­lings­mæs­sigt syns­punkt, « si­ger Mo­gens Jensen.

Si­den 1921 har kvin­der over he­le ver­den fejret 8. marts som Kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag. I år er det sam­ti­dig 100 år si­den, at kvin­der fik val­gret i Dan­mark, og spørgs­må­let er, om li­ge­stil­ling over­ho­ve­det er re­le­vant at dis­ku­te­re i 2015, hvor 1,2 mia. men­ne­sker sam­ti­dig le­ver un­der ek­strem fat­tig­dom, og klo­den martres af syg­dom­me, krig og bruta­li­tet.

Se ud i ver­den

Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster mar­ke­rer da­gen med at in­vi­te­re nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re kvin­de­li­ge mi­ni­stre til frokost på Ma­ri­en­borg. Kvin­de­or­ga­ni­sa­tio­ner be­græ­der, at Dan­mark ik­ke er nå­et læn­ge­re på li­ge­stil­lings­om­rå­det. Men han­dels- og ud­vik­lings­mi­ni­ster Mo­gens Jensen vil al­li­ge­vel ha­ve os til at fo­ku­se­re på kvin­der i ud­lan­det.

Han for­kla­rer, at for 80- 90 år si­den var det kvin­der­ne i Dan­mark, der hav­de an­sva­ret i hjem­met. Man­ge mænd gik på ar­bej­de, men drak løn­nen op, in­den de kom hjem.

» Det er det møn­ster, vi ser i ulan­de i dag. Mæn­de­ne er pas­si­ve og kvin­der­ne de ak­ti­ve. Det, jeg er be­kym­ret for, er, at kvin­de­kam­pen over­for ulan­de fo­ku­se­rer for me­get på li­ge­stil­ling og for lidt på den øko­no­mi­ske nød­ven­dig­hed. For det er det ene­ste sprog, øko­no­mi­dren­ge, fi­nans­mi­ni­stre, ban­ker og fi­nan­si­el­le sel­ska­ber for­står. «

Støt­ter iværk­sæt­te­re

Han ro­ser sit sam­ar­bej­de med kron­prin­ses­se Mary, som han li­ge har væ­ret en tur i Etio­pi­en med.

» Kron­prin­ses­sen har et godt fo­kus på kvin­ders li­ge­stil­ling og kam­pen mod om­skæ­ring og vold mod kvin­der. nye lam, og det, hun tje­ner, vil hun kø­be en lil­le bu­tik for in­de i by­en. «

Så dan­ske kvin­der skal ba­re la­de væ­re med at klyn­ke?

» Der er slet in­gen tvivl om, at jeg op­for­drer og­så den dan­ske kvin­de­be­væ­gel­se til at hjæl­pe ude i ver­den. Det er der­u­de, be­ho­vet er størst. Jeg un­der­ken­der ik­ke, at vi sta­dig har ud­for­drin­ger her­hjem­me, bl. a. i for­hold til li­ge­løn.

Men det er ude i ver­den, kam­pen skal kæm­pes li­ge nu. Op­skrif­ten er en­kel: Kvin­der­ne skal ha­ve ud­dan­nel­se og ud på ar­bejds­mar­ke­det og væ­re med til at ska­be vækst. Kam­pen mod ulig­hed i ver­den vil gav­ne os al­le, for det er for­ud­sæt­nin­gen for, at vi ik­ke får kri­ge, usta­bi­le sam­fund og ter­ror. Man skal kig­ge me­re ud over sin egen næ­se­tip og ud i ver­den i dag. «

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.