’’

BT - - NYHEDER - Mo­gens Jensen, han­dels- og ud­vik­lings­mi­ni­ster ( S)

Der er slet in­gen tvivl om, at jeg op­for­drer og­så den dan­ske kvin­de­be­væ­gel­se til at hjæl­pe ude i ver­den. Det er der­u­de, be­ho­vet er størst

I Etio­pi­en mød­te vi en grup­pe un­ge, om­skå­re­de pi­ger i te­e­na­ge­al­de­ren. De vil­le før i ti­den kun­ne ha­ve set frem til at skul­le sør­ge for fa­mi­li­en, byg­ge hu­se og må­ske fø­de nog­le børn.

Nu støt­ter Dan­mark bl. a. et pro­jekt, hvor vi ud­dan­ner dem i iværk­sæt­te­ri. De hav­de hver få­et et lil­le be­løb sat ind på en bank­bog, og skul­le så få be­lø­bet til at vok­se, og det er kvin­der vir­ke­lig dyg­ti­ge til.

En af dem var en 15- årig pi­ge, hvis far hav­de for­søgt at få hen­de gift, al­le­re­de da hun var 12 år. Men hun var stærk og fik fa­de­ren til at stop­pe pro­jek­tet. I ste­det kom hun med ind i vo­res pro­jekt, hvor hun for si­ne pen­ge køb­te to lam, som hun op­dræt­te­de og der­ef­ter solg­te på mar­ke­det. Nu har hun så købt to

Du er og­så med­lem af en re­ge­ring, der bli­ver be­skyldt for nær­mest ik­ke at ha­ve løf­tet en fin­ger for li­ge­stil­lin­gen i Dan­mark i de næ­sten fi­re år, I har sid­det i re­ge­ring. Blandt an­det drop­pe­de I løf­tet om tvun­gen bar­sel til mænd. Hvad gik der galt?

» Der fin­des for­kla­rin­ger på, hvor­for re­ge­rin­gen har gjort, som den har gjort. Men det er ik­ke li­ge mit res­sort. Det er klart, at vi sta­dig kan gø­re no­get for li­ge­stil­ling her­hjem­me. Jeg sy­nes som sagt, at li­ge løn for li­ge ar­bej­de er det vig­tig­ste, for­di vi kan se, at mænd og kvin­der fort­sat af­løn­nes for­skel­ligt for den sam­me ind­sats. Men det er en kamp, der skal kæm­pes på ar­bejds­mar­ke­det, « af­pa­re­rer Mo­gens Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.