R egen næ­se­tip’ ’ Kam­pen er ik­ke slut’

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Kam­pen for li­ge­stil­ling i Dan­mark er over­ho­ve­det ik­ke slut.

Det si­ger Ni­na Gro­es, som er di­rek­tør i Kvinfo - Dan­marks vi­dens- og ud­vik­lings­cen­ter for køn, li­ge­stil­ling og mang­fol­dig­hed.

» Jeg har svært ved at for­stå Mo­gens Jensen. Vi kan da sag­tens be­kæm­pe ulig­hed i ver­den sam­ti­dig med, at vi fort­sat kæm­per for li­ge­stil­ling i Dan­mark. Og det skal vi og­så. Jeg sy­nes net­op, at tin­ge­ne hæn­ger sam­men og in­spi­re­rer og mo­ti­ve­rer hin­an­den.

For mig er det li­ge så vig­tigt at kæm­pe for kvin­der ude i ver­den som at kæm­pe for, at mi­ne eg­ne døtre kan op­nå fuld li­ge­stil­ling i Dan­mark på et tids­punkt, « si­ger Ni­na Gro­es.

Hun af­vi­ser, at ti­den er lø­bet fra kvin­de­kamp og ar­bej­det med li­ge­stil­ling. Tvær­ti­mod. Der er et hav af go­de grun­de til, at vi fort­sat skal kæm­pe for at få fuld li­ge­stil­ling i Dan­mark.

» Hver ene­ste dag er der pi­ger og kvin­der, der op­le­ver se­xis­me og seksu­el­le kræn­kel­ser. Og det sker bå­de på ga­den, på ar­bejds­mar­ke­det og på net­tet.

Sam­ti­dig tje­ner mænd i gen­nem­snit 38 kr. me­re i ti­men end kvin­der for li­ge ar­bej­de. Og for det tred­je har vi sta­dig en mas­se for­dom­me om, hvad pi­ger og dren­ge kan og må. Det på­vir­ker bå­de vo­res op­dra­gel­se, vo­res ud- dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, ar­bejds­mar­ke­det og vo­res selv­for­stå­el­se. «

I mar­ke­rer da­gen med en stør­re fest på spil­le­ste­det Ve­ga i af­ten, hvor bl. a. stats­mi­ni­ste­ren skal hol­de ta­le. Hvad be­ty­der det, at hun stil­ler op?

» Det be­ty­der ut­ro­lig me­get. For det før­ste er hun den før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster i Dan­mark, og net­op i år fejrer vi 100- året for kvin­der­nes val­gret. Hun er en vig­tig rol­lemo­del, og der­for glæ­der det mig, at stats­mi­ni­ste­ren og­så vi­ser, at hun er op­ta­get af li­ge­stil­ling. «

Så kam­pen for li­ge­stil­ling i Dan­mark er sta­dig ak­tu­el i 2015?

» Ja, ab­so­lut. «

Han­dels- og ud­vik­lings­mi­ni­ster Mo­gens Jensen ( S) me­ner, at kvin­de­kam­pen i 2015 skal fo­ku­se­re på kvin­der i ulan­de frem­for li­ge­stil­ling i Dan­mark. På den an­den si­de slår Kv­in­fos for­mand Ni­na Gro­es fast, at der sta­dig er et styk­ke vej til li­ge­stil­ling i Dan­mark.

Fo­to: Claus Bech og Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.