’’

BT - - NYHEDER - Fre­de­rik­ke Heick.

Det in­ter­es­san­te er, at kvin­dei­de­a­let i 1950er­ne min­der om det bor­ger­li­ge kvin­dei­de­al før år­hund­re­de­skif­tet

de ny­de­ligt klædt på, næ­sten som i 1910er­ne igen, ja fak­tisk er kor­set­ter­ne på vej til­ba­ge, de før­ste duk­ker op igen i 1939, men kri­gen stop­per al­ting. Der er ra­tio­ne­ring og råva­re­man­gel, selv man­gel på sæ­be, så me­get un­der­tøj kom­mer i lak­se­far­vet, for lak­se­far­vet un­der­tøj ser ik­ke be­skidt ud så hur­tigt som hvidt un­der­tøj. Un­der­tøj bli­ver me­re et spørgs­mål om at ha­ve no­get prak­tisk på end om at væ­re se­xet – gam­melt strik bli­ver træv­let op, nyt bli­ver strik­ket, og gam­melt tøj sy­et om.

Ek­stremt fe­mi­nint

Til gen­gæld sker der me­get med un­der­tø­jet i 1950er­ne, for­tæl­ler Fre­de­rik­ke Heick.

» Det in­ter­es­san­te er, at kvin­dei­de­a­let i 1950er­ne min­der om det bor­ger­li­ge kvin­dei­de­al før år­hund­re­de­skif­tet. Kvin­den skal til­ba­ge til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.