Tredob­belt drab ryster Sve­ri­ge

Tre dræb­te er iden­ti­fi­ce­ret. En el­ler fle­re ger­nings­mænd er på fri fod

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

SØN­DAG 8. MARTS 2015

SKUDT NED

Det var et uhyg­ge­ligt syn, der mød­te en jog­ger i Ud­de­val­la nord for Göte­borg klok­ken 7 i går mor­ges. På en par­ke­rings­plads ved et bo­lig­om­rå­de så mo­tio­ni­sten en død per­son i en bil.

Det vi­ste sig kun at væ­re en fors­mag på den for­bry­del­se, der hav­de fun­det sted.

» Da po­li­ti­et og am­bu­lan­ce­fol­ke­ne an­kom til ste­det, fandt de to an­dre lig ved si­den af bi­len, si­ger Chri­ster Fux­borg, som er tals­mand for po­li­ti­et i Vä­stra Göta­land.

Be­bo­er­ne i om­rå­det er cho­ke­re­de over det tredob­bel­te drab.

» Det er vir­ke­lig skræm­men­de. Tre men­ne­sker er dø­de. Man kan ik­ke tro, det er sandt. Bør­ne­ne er skrækslag­ne, « si­ger en be­bo­er i om­rå­det til den sven­ske avis Af­ton­bla­det.

Fle­re an­dre be­bo­e­re hav­de hørt pi­stolskud i lø­bet af nat­ten.

» Min ko­ne hør­te nog­le brag i mor­ges. Hun tro­e­de, det var fyr­vær­ke­ri, så hun gik i seng igen, « si­ger en mand, som bor tæt på ger­nings­ste­det.

Fre­dag af­ten be­kræf­te­de po­li­ti­et, at de tre per­so­ner blev dræbt ved skud. Det dre­jer sig om to mænd på 21 og 22 år og en 18- årig kvin­de. Po­li­ti­et har fast­slå­et de tre of­res iden­ti­tet, men vil end­nu ik­ke op­ly­se den af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen.

» Vi har en del spor, som vi ar­bej­der ud­fra, « si­ger Thomas Fux­borg.

I lø­bet af for­mid­da­gen op­stod der uro­lig­he­der på drabs­ste­det, hvor ca. 20 op­hid­se­de per­so­ner for­søg­te at træn­ge igen­nem po­li­tiets af­spær­rin­ger.

» Det var helt ut­ro­ligt. En mand så ud som om, han kom li­ge fra sen­gen. Han hav­de kun shorts på. Po­li­ti­et brug­te sta­ve, men per­so­ner­ne blev ved med at ma­se på, « si­ger et øjen­vid­ne til Af­ton­bla­det.

Iføl­ge Chri­ster Fux­borg var det per­so­ner, som fryg­te­de at de­res på­rø­ren­de el­ler be­kend­te var blandt of­re­ne, som be­gynd­te op­tø­jer­ne.

» De var ke­de af det og fru­stre­re­de. Det var helt klart en kri­tisk si­tu­a­tion, « si­ger han.

Po­li­ti­et vil ik­ke op­ly­se no­get om mo­ti­vet til den uhyg­ge­li­ge for­bry­del­se. Ger­nings­mæn­de­ne er sta­dig på fri fod.

Po­li­tiets tek­ni­ke­re ar­bej­der på par­ke­rings­plad­sen i Ud­de­val­la, hvor de tre skud­dræb­te per­so­ner blev fun­det i går mor­ges.

Fo­to: Bjørn Lars­son, TT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.