Hi­sto­rie Kam­pen om Da

Ny bog af­slø­rer, at Stau­ning- re­ge­rin­gen og Na­tio­nal­ban­ken i bed

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

BE­SÆT­TEL­SEN

Udadtil gjor­de de alt for ik­ke at pro­vo­ke­re ty­sker­ne unø­digt. Men in­dadtil sat­te den dan­ske re­ge­ring alt på spil for at sny­de na­zi­ster­ne og be­skyt­te det dan­ske guld. Tons­vis af guld.

Det har i man­ge år væ­ret kendt, at Dan­marks Na­tio­nal­bank in­den be­sæt­tel­sen i 1940 flyt­te­de lan­dets gul­d­re­ser­ver til ud­lan­det. Den op­lys­ning kan man og­så fin­de på ban­kens egen hjem­mesi­de, hvor det un­der 1939/ 40 kort be­skri­ves, at Na­tio­nal­ban­kens guld i al hem­me­lig­hed blev trans­por­te­ret fra Kø­ben­havn til USA.

Men i en ny bog af for­fat­ter og tid­li­ge­re DR jour­na­list Hen­rik Den­ta af­slø­res det nu, ik­ke ale­ne hvor­dan gul­det i bed­ste Ol­sen Ban­den stil blev smug­let ud, men og­så, at det var med Stau­ning- re­ge­rin­gens vi­den­de og ac­cept. Den re­ge­ring der for en­hver pris vil­le be­va­re et diplo­ma­tisk for­hold til Tys­kland.

Det var Na­tio­nal­ban­kens øver­ste di­rek­tør C. V. Bramsnæs, der var be­kym­ret ud over al­le græn­ser. Hit­lers drøm om igen at gø­re Tys­kland til en stormagt hav­de ul­met i fle­re år og ag­gres­sio­ner­ne syd for den dan­ske græn­se var vok­sen­de. Na­zi­ster­nes plan kræ­ve­de pen­ge. Man­ge pen­ge.

Og al­le­re­de få da­ge ef­ter Østrigs ind­lem­mel­se i det ty­ske ri­ge i marts 1938 mød­te re­præ­sen­tan­ter op i lan­dets na­tio­nal­bank og kon­fi­ske­re­de pen­ge­re­ser­ver­ne, her­un­der 78 ton guld. Det sam­me ske­te i sep­tem­ber sam­me år i Tjek­kos­lo­vaki­et. Og det var dét sce­na­rie, Bramsnæs fryg­te­de gen­ta­get i Dan­mark.

Men hvor det alt­så tid­li­ge­re har væ­ret an­ta­get, at Bramsnæs var ale­ne om be­kym­rin­gen og på eget ini­ti­a­tiv ud­ar­bej­de­de pla­ner om at skju­le gul­det, er det nu fast­slå­et, at den dan­ske re­ge­ring var en del af pla­nen.

For­fat­ter Hen­rik Den­ta fandt det af­gø­ren­de do­ku­ment i en tør og ke­de­lig bog med tit­len ’ Mi­ni­ster­pro­tokol­ler 1933- 40’.

’ Re­ge­rin­gen drøf­ter på Na­tio­nal­ban­kens for­an­led­ning spørgs­mål om depo­ne­ring af guld i ud­lan­det’ stod der un­der sep­tem­ber 1938.

» Halvan­det år før be­sæt­tel­sen er re­ge­rin­gen alt­så så be­kym­ret, at den går med til at sen­de gul­det i sik­ker­hed i ud­lan­det. Og der­med bry­de de love, MAN selv har ved­ta­get, for­kla­rer Hen­rik Den­ta med re­fe­ren­ce til, at der i 1931 blev ind­ført et for­bud mod ud­før­sel af guld i Dan­mark.

Flyt­tet om nat­ten

Præ­cis hvor man­ge ton guld der be­fandt sig i kæl­de­ren un­der Na­tio­nal­ban­ken, er der ik­ke na­gel­fast be­vis på. AF den spar­som­me skrift­li­ge kor­re­spon­dan­ce mel­lem re­ge­rin­gen og Na­tio­nal­ban­ken frem­går én be­hold­ning. I den spar­som­me skrift­li­ge kor­re­spon­dan­ce mel­lem Na­tio­nal­ban­ken og for­sik­rings­sel­ska­ber en an­den. Så vi ta­ler alt­så om alt mel­lem 12,5 ton og 27,5 ton guld til en vær­di i nu­tids­kro­ner på mel­lem 992 mio. kr. og 2,18 mia. kr.

Med grønt lys fra Stau­ning- re­ge­rin­gen gik di­rek­tør Bramsnæs i gang med en ræk­ke top­hem­me­li­ge mø­der bag her­me­tisk luk­ke­de dø­re. For hvor­dan flyt­ter man li­ge guld­bar­rer i kas­se­vis, uden at no­gen - ik­ke mindst na­zi­ster­ne - får nys om det?

» Man rin­ger selv­føl­ge­lig til Post­væ­se­net, « si­ger Hen­rik Den­ta.

Nat­ten mel­lem 24. og 25. april 1939 var alt pak­ket og klart i Na­tio­nal­ban­kens kæl­der. 13,75 ton guld blev møj­som­me­ligt læs­set på 11 last­bi­ler, som tril­le­de fra Hol­mens hvor de un­der enormt hem­me­lig­heds­kræm­me­ri blev læs­set vi­de­re på to sær­li­ge jer­n­ba­ne­vog­ne fra det sven­ske po­st­væ­sen. Og snart sat­te det stærkt be­vog­te­de tog i gang med kurs mod Sto­ck­holm.

I før­ste om­gang var løs­nin­gen nem­lig at frag­te gul­det til Sve­ri­ge, hvor re­ge­rin­gen - i lig­hed med den nor­ske - del­te fryg­ten for, at na­zi­ster­ne skul­le in­va­de­re lan­det og be­slag­læg­ge lan­dets gul­d­re­ser­ver. De tre nor­di­ske lan­de var der­for nå­et frem til at sam­le gul­det i Sto­ck­holm og der­fra få det sej­let i sik­ker havn i USA, en løs­ning Fin­land se­ne­re og­så valg­te.

Ty­ske ubå­de

Hel­ler ik­ke den mis­sion var helt ufar­lig. For i sep­tem­ber sam­me år var kri­gen på ha­vet al­le­re­de gå­et i gang. Ty­ske ubå­de lå på lur i At­lan­ter­ha­vet og tor­pe­de­re­de et­hvert skib, der kun­ne tæn­kes at væ­re et han­dels­skib. Og med nu fi­re lan­des guld­de­po­ter, var der ta­le om in­tet min­dre end 100 ton guld­bar­rer, der skul­le frag­tes over At­lan­ten. I al hem­me­lig­hed.

Der gik da og­så man­ge må­ne­der, før mis­sio­nen lyk­ke­des. Først i be­gyn­del­sen af de­cem­ber 1939 kun­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.