An­marks

Dste Ol­sen Ban­den- stil skjul­te det dan­ske guld for na­zi­ster­ne

BT - - NYHEDER - Ar­ne Stor­gaard po­se­rer på M/ S Eu­ro­pa. Fo­to: ’ Guld og bed­rag’/ Gads For­lag

Bramsnæs og den dan­ske re­ge­ring drage et let­tel­sens suk. Gul­det var lan­det sik­kert i New York.

Kva­ler­ne slut­te­de dog langt­fra der. Kri­gen rum­le­de syd for den dan­ske græn­se, og un­der Na­tio­nal­ban­ken lå sta­dig en be­trag­te­lig del af de dan­ske gul­d­re­ser­ver, som skul­le brin­ges i sik­ker­hed. Og den lu­ren­de trus­sel fra ty­sker­ne gjor­de det ik­ke let­te­re. El­ler bil­li­ge­re.

Dyr ope­ra­tion

Ik­ke ale­ne steg pri­sen for over­far­ten be­trag­te­ligt. For­sik­rin­gen gjor­de det sam­me. Men skul­le gul­det red­des, måt­te det ko­ste, hvad det ko­ste­de.

Det var det dan­ske rederi ØK, som - for en stor pen­ge­sum - kom Na­tio­nal­ban­ken og re­ge­rin­gen til und­sæt­ning med ski­bet M/ S Eu­ro­pa.

Her var Ar­ne Stor­gaard fjer­destyr­mand, da ski­bet en bi­den­de kold mor­gen den 20. ja­nu­ar 1940 lå ved kaj i Kø­ben­havns Havn.

» Plud­se­lig kom en last­bil op langs si­den og be­gynd­te at la­ste kas­ser om bord, « for­tæl­ler Ar­ne Stor­gaards søn, Ni­els Stor­ring­gaard, hvis far igen og igen for­tal­te om den be­mær­kel­s­vær­di­ge tur, hvor han og stør­ste­delen af ski­bets be­sæt­ning in­tet ane­de om, hvad la­sten be­stod af.

» Kas­ser­ne var dår­ligt nok kom­met om bord, før de fik or­dre til at sej­le ud med det sam­me. Og da de nå­e­de ud for Ber­gen i Nor­ge, fik de plud­se­lig at vi­de, at de skul­le læg­ge til for at hen­te en del af Dan­marks guld­be­hold­ning, som tid­li­ge­re var ble­vet bragt i sik­ker­hed der, « for­tæl­ler Ni­els Stor­ring­gaard vi­de­re.

Fra Ber­gen fo­re­tog M/ S Eu­ro­pa den fa­re­ful­de færd over At­lan­ten, og en­de­lig, den 2. fe­bru­ar 1940, kun­ne ØK i et brev til Na­tio­nal­ban­ken med­dele, at ’ gul­det nu er ble­vet rig­tigt af­le­ve­ret’.

Be­væb­net po­li­ti i New York

Og be­hø­rigt­må man si­ge. For iføl­ge Ar­ne Stor­gaards over­le­ve­rin­ger til si­ne børn, var kaj­en i New York spæk­ket med last­bi­ler og be­væb­net po­li­ti, som tog imod den dy­re­ba­re last.

Gul­det var red­det. Skjult for na­zi­ster­ne. Som al­le­re­de få da­ge ef­ter be­sæt­tel­sen trop­pe­de op i Na­tio­nal­ban­ken for at af­kræ­ve et svar på, om ryg­tet tal­te sandt. At Dan­mark hav­de flyt­tet si­ne gul­d­re­ser­ver. Og til det kun­ne di­rek­tør Bramsnæs kun si­ge ja.

’ Guld og bed­rag - De ri­si­ke­re­de alt for at sny­de na­zi­ster­ne’ hed­der Hen­rik Den­tas bog. For han me­ner, at Dan­mark sat­te alt på spil i den fa­re­ful­de og hem­me­li­ge ope­ra­tion.

» For det før­ste er der den øko­no­mi­ske si­de af sa­gen. Kri­gen var jo brudt ud på ha­vet, og ty­sker­nes ubå­de skød på alt og al­le. Så det hav­de væ­ret et enormt øko­no­misk tab, hvis gul­det var hav­net på ha­vets bund.

Men der er og­så den po­li­ti­ske si­de af sa­gen. Hvis re­ge­rin­gens plan var slup­pet ud på et tid­li­ge­re tids­punkt, hav­de he­le dens po­li­tik over­for Tys­kland slå­et fejl og til­li­den til Dan­mark som sam­ar­bejds­part­ner væ­re un­der­gra­vet. Og det er nemt at fo­re­stil­le sig, at de­res pla­ner om at in­va­de­re Dan­mark var ble­vet ryk­ket frem, si­ger Hen­rik Den­ta.

I dag har Dan­marks Na­tio­nal­bank 66,5 ton guld, sva­ren­de til en vær­di af om­kring 14 mia. kr. Men det dy­re­ba­re me­tal er for­længst fjer­net fra Na­tio­nal­ban­kens kæl­dre. I ste­det be­fin­der stør­ste­delen af gul­det sig i Bank of Eng­land, og har gjort det si­den den kol­de krig. Bo­gen ’ Guld og bed­rag’ udkommer på Gads For­lag 16. marts

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.